Câu đối: Chấp pháp quan diện mã tâm lang, cổ kim bất dị .....

 


執法官面馬心狼古今不異

司刑吏牛口豕遠近相同

Chấp pháp quan diện mã tâm lang, cổ kim bất dị

Tư hình lại đầu ngưu khẩu thỉ, viễn cận tương đồng

                                                                                                       Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 06/8/2022

 


Previous Post Next Post