Câu đối: Vũ Di ngọc trảo dư cam thị .....

 

武夷玉爪餘甘氏

蒙頂雲華苦口師

Vũ Di ngọc trảo dư cam thị

Mông đính vân hoa khổ khẩu sư

                                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 08/7/2022

Previous Post Next Post