Dịch thuật: Những loài yến tước biết đâu chí hồng (56) (Bích Câu kì ngộ)

 

NHỮNG LOÀI YẾN TƯỚC BIẾT ĐÂU CHÍ HỒNG (56)

          Câu này điển xuất từ Trần Thiệp thế gia 陈涉世家 trong Sử kí 史记:

          Trần Thiệp thiếu thời, thường dữ nhân dung canh, xuyết canh chi lũng thượng, trướng hận cửu chi, viết: ‘Cẩu phú quý, vật tương vong.’ Dung giả tiếu nhi ứng viết: ‘Nhược vi dung canh, hà phú quý dã?’ Trần thiệp thán tức viết: ‘Ta hồ! Yến tước an tri hồng hộc chi chí tai!’

          陈涉少时, 尝与人佣耕, 辍耕之垄上, 怅恨久之, : ‘苟富贵, 勿相忘.’ 佣者笑而应曰: ‘若为佣耕, 何富贵也?’ 陈涉叹息曰: ‘嗟乎! 燕雀安知鸿鹄之志哉!’

          (Trần Thiệp lúc trẻ từng cùng với người khác được thuê để cày ruộng. Ngày nọ, Trần Thiệp trong lúc nghỉ đi đến gò đất cao bên bờ ruộng, buồn bã phẫn khái than thở một hồi lâu, nói rằng: ‘Sau này nếu giàu sang thì chớ có quên bạn cũ.’ Người nọ cười nói rằng: ‘Đã là người được thuê cày ruộng thì làm gì được giàu sang?’ Trần Thiệp than rằng: ‘Ôi! Loài chim yến chim sẽ làm sao biết được chí hướng của chim hồng chim hộc?’)

          “Yến tước an tri hồng hộc chí” 燕雀安知鸿鹄志 dùng để ví hạng người bình thường làm sao biết được chí hướng của nhân vật anh hùng.

http://www.gushicimingju.com/shiju/5528.html

Lôi thôi cơm giỏ nước bầu

Những loài yến tước biết đâu chí hồng

(Bích Câu kì ngộ: 53 - 54)

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 05/6/2022

 

Previous Post Next Post