Câu đối: Thuỷ kiệt trùng đa, đại thụ căn khô bản hủ .....

 

水竭蟲多大樹根枯本朽

律疏法漏一邦吏擾官貪 

Thuỷ kiệt trùng đa, đại thụ căn khô bản hủ

Luật sơ pháp lậu, nhất bang lại nhiễu quan tham

                                                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                          Quy Nhơn 23/6/2022

Previous Post Next Post