Câu đối: Cù tiên nhã khiết La Phù mộng .....

 

癯仙雅潔羅浮夢

幽客深沉楚國香

Cù tiên nhã khiết La Phù mộng

U khách thâm trầm Sở quốc hương 

                                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 21/5/2022

Previous Post Next Post