Câu đối: Đốc ác dung gian, quỷ nộ thần quyên nhân cộng phẫn .....

 


督惡容奸鬼怒神悁人共憤

狂邪助虐天憎地怨眾皆讎

Đốc ác dung gian, quỷ nộ thần quyên nhân cộng phẫn

Cuồng tà trợ ngược, thiên tăng địa oán chúng giai thù

                                                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 26/4/2022

Previous Post Next Post