Dịch thuật: Huống phục thị, hợp hoan cánh thiểu biệt li đa (389) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HUỐNG PHỤC THỊ

HỢP HOAN CÁNH THIỂU BIỆT LI ĐA (389)

況復是

合歡更少別離多

Huống nữa

Hợp hoan càng ít mà biệt li lại nhiều 

          Vương Chi Hoán 王之焕 thời Đường ở bài Tống biệt 送别viết rằng:

Dương liễu đông phong thụ

Thanh thanh giáp ngự hà

Cận lai phan chiết khổ

Ưng vị biệt li đa

杨柳东风树

青青夹御河

近来攀折苦

应为别离多

(Hàng dương liễu trong gió đông

Men theo ngự hà trổ sắc xanh xanh

Gần đây bẻ liễu tặng cho nhau lúc tiễn biệt không dễ

Bởi người chia tay nhau quá nhiều)

https://www.gushici.com/dt_5045

Câu 389 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Biệt li này buồn quá khi vui (334)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

HỢP LI ĐÀNH buồn quá khi vui 

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 10/02/2022

Previous Post Next Post