Dịch thuật: Bắc lai hoà thử bán hoang thành (327) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

BẮC LAI HOÀ THỬ BÁN HOANG THÀNH (327)

北來禾黍半荒城

Lên phía bắc, thấy lúa đã trổ một nửa thành hoang

          Câu này lấy ý từ bài Thử li 黍離 Vương phong 王風 trong Kinh Thi. Bài Thử li có 3 chương, mỗi chương 10 câu, mỗi câu 4 chữ, cả 3 chương có kết cấu tương đồng. Bài thơ nói về vị quan đại phu khi hành dịch đi ngang qua Tông Chu, tức kinh đô cũ của nhà Chu, nhìn thấy cung thất tông miếu thời trước đều mọc đầy lúa nếp nên đã thể hiện nỗi ưu tư đau buồn.

          - Bỉ thử li li. Bỉ tắc chi miêu. Hành mại mị mị. Tâm trung diêu diêu ......

          - Bỉ thử li li. Bỉ tắc chi toại. Hạnh mại mị mị. Tâm trung như tuý ......

          - Bỉ thử li li. Bỉ tắc chi thật. Hành mại mị mị. Tâm trung như ất .....

          - 彼黍離離. 彼稷之苗. 行邁靡靡. 心中搖搖 .....

     - 彼黍離離. 彼稷之穗. 行邁靡靡. 心中如醉 .....

     - 彼黍離離彼稷之實行邁靡靡心中如噎 ......

          (- Lúa thử kia đã trĩu xuống. Lúa tắc kia đã lớn lên. Ta đi chầm chậm nơi đất cũ. Trong lòng u buồn bất định .....

          - Lúa thử kia đã trĩu xuống. Lúa tắc kia đã kết hạt. Ta đi chầm chậm nơi đất cũ. Trong lòng như đang cơn say .....

          - Lúa thử kia đã trĩu xuống. Lúa tắc kia đã chín hạt. Ta đi chầm chậm trên đất cũ. Trong lòng nghẹn ngào u uất .....)

          (“Thi kinh” Đài Loan - Trí Dương xuất bản xã ấn hành, 2004)

Câu 327 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Lúa thành thoi thót bên cồn (279)

Bản Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in năm 1953 là:

Lúa thành thoi THÓP bên cồn

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 26/11/2021

Previous Post Next Post