Câu đối: Cô danh điếu dự, vô trá bất vi .....

 

沽名釣譽無詐不為俱盡群邪作孽

鬻爵買官非親不用皆同聚佞行奸 

Cô danh điếu dự, vô trá bất vi, câu tận quần tà tác nghiệt

Dục tước mãi quan, phi thân bất dụng, giai đồng tụ nịnh hành gian

                                                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 25/10//2021

Previous Post Next Post