Câu đối: Bất minh nhĩ đức, vô chỉ vô nghi, khả thuận hà phương xưng quyết đức ...

 

不明爾德無止無儀可順何方稱厥德

弗實爾言有欺有詐料從何處信斯言 

Bất minh nhĩ đức, vô chỉ vô nghi, khả thuận hà phương xưng quyết đức

Phất thực nhĩ ngôn, hữu khi hữu trá, liệu tùng hà xứ tín tư ngôn

                                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                                              Quy Nhơn 08/10//2021

Previous Post Next Post