Câu đối: Tâm nhân thể kiện, diệc dĩ thể thương .....

 


心因體健亦以體傷無間潔身方善計

君以民存亦因民滅不時惠眾即良謀 

Tâm nhân thể kiện, diệc dĩ thể thương, vô gián khiết thân phương thiện kế

Quân dĩ dân tồn, diệc nhân dân diệt, bất thời huệ chúng tức lương mưu

                                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                                              Quy Nhơn 13/9/2021

 

Previous Post Next Post