Dịch thuật: Hồng nhan đa truân (2) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

HỒNG NHAN ĐA TRUÂN 紅顏多迍 (2)

Người đẹp vận mệnh luôn trắc trở 

          Lấy ý từ thành ngữ “Hồng nhan bạc mệnh” 紅顏薄命.

          Tô Thức 苏轼 trong bài Bạc mệnh giai nhân 薄命佳人 có câu:

Tự cổ giai nhân đa bạc mệnh

Bế môn xuân tận dương hoa lạc

自古佳人多薄命

闭门春尽杨花落

(Xưa nay người đẹp đa phần luôn bất hạnh

Đóng cửa chỉ một mình, như hoa dương héo rụng lúc xuân tàn)

http://mathfunc.com/chaxun/list/929634.html

          Và như Âu Dương Tu 欧阳修 trong bài Tái hoạ Minh Phi khúc 再和明妃曲 cũng có viết:

Hồng nhan thắng nhân đa bạc mệnh

Mạc oán đông phong đương tự ta

红颜胜人多薄命

莫怨东风当自嗟

(Thiếu nữ đẹp hơn người đa phần vận mệnh luôn bất hạnh

Chớ có oán hận gió đông mà hãy chỉ riêng mình than thở)

https://zhidao.baidu.com/question/564625153

Câu 2 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

                                                                               Huỳnh Chương Hưng

                                                                               Quy Nhơn 17/5/2021

Previous Post Next Post