Dịch thuật: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo (Vi lô dạ thoại)

 

善有善报  恶有恶报

    做善降祥, 不善降殃, 可见尘世之间, 已分天堂地狱; 人同此心, 心同此理, 可知庸愚之辈, 不隔圣域贤关

                                                                                   (围炉夜话)

THIỆN HỮU THIỆN BÁO   ÁC HỮU ÁC BÁO

          Tố thiện giáng tường, bất thiện giáng ương, khả kiến trần thế chi gian, dĩ phân thiên đường địa ngục; Nhân đồng thử tâm, tâm đồng thử lí, khả tri dung ngu chi bối, bất cách thánh vực hiền quan.

                                                                           (Vi lô dạ thoại)

THIỆN HỮU THIỆN BÁO   ÁC HỮU ÁC BÁO

          Làm điều thiện sẽ được báo đáp bằng điều thiện, làm điều ác sẽ bị báo đáp bằng điều ác. Từ đó có thể thấy, chốn nhân gian đã có sự phân chia thiên đường và địa ngục rồi. Nhân tâm thì tương đồng, tâm lí cũng tương thông. Do đó có thể biết, hạng người ngu khờ không hề bị ngăn cách bởi cảnh giới thánh hiền.

Phân tích và thưởng thức

          Thiện ác báo ứng thường không đợi kiếp sau. Thiện được thiện báo, gốc ở tình người, ác bị ác báo, bởi nó không được quốc pháp xã hội dung chứa. Chúng ta gọi thiên đường là mĩ cảnh, gọi địa ngục là khổ cảnh; người làm điều thiện, tâm thần vui vẻ, được mọi người yêu quý, nội tâm tường hoà, thì có khác gì cảnh giới của thiên đường đâu? Người làm điều ác, tâm thần không yên ổn, thân tuy ở chốn nhân gian nhưng tâm tại ngạ quỷ tu la, mọi người né tránh sợ không kịp, bất tất phải đợi pháp lí nhân tình tru phạt, sớm đã đoạ vào địa ngục rồi. Nhân đó, thiên đường và địa ngục, trên thực tế hoàn toàn gắn với ý niệm thiện ác của nhân tâm, chính như nhà Phật có nói:

Nhất niệm thiện tức thiên đường, nhất niệm ác tức địa ngục.

一念善即天堂, 一念恶即地狱 

Chú của người dịch

Vi lô dạ thoại 围炉夜话: là một tác phẩm nổi tiếng đời Thanh, tác giả là Vương Vĩnh Bân 王永彬. Vi lô dạ thoại có 221 tắc, đề cập nhiều phương diện như đạo đức, tu thân, độc thư, an bần lạc đạo, giáo tử, trung hiếu, cần kiệm … nêu rõ hàm nghĩa sâu xa: lập đức, lập công, lập ngôn đều lấy “lập nghiệp” làm gốc.Vi lô dạ thoại 围炉夜话cùng với Thái căn đàm 菜根谭, Tiểu song u kí 小窗幽记 được gọi chung là “xử thế tam đại kì thư”.

Vương Vĩnh Bân 王永彬:

          Vương Vĩnh Bân tự Nghi Sơn 宜山, người đời gọi ông là Nghi Sơn tiên sinh 宜山先生, con cháu đời sau của họ Vương gọi ông là Nghi Sơn công 宜山公. Cuộc đời ông trải qua 5 vương triều: Càn Long 乾隆, Gia Khánh 嘉庆, Đạo Quang 道光, Hàm Phong 咸丰, Đồng Trị 同治. Ông sinh ngày 23 tháng Giêng năm Nhâm Tí thời Càn Long, mất ngày 25 tháng Giêng năm Kỉ Tị thời Đồng Trị, hưởng thọ 78 tuổi.

          Nguồn http://baike.baidu.com/view/53686.htm

                                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                                     Quy Nhơn 02/3/2021

Nguồn

VI LÔ DẠ THOẠI

围炉夜话

Tác giả: Vương Vĩnh Bân 王永彬

Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002.

Previous Post Next Post