Dịch thuật: Nàng rằng: Thiên tải nhất thì (2399) ("Truyện Kiều")

 

NÀNG RẰNG: THIÊN TẢI NHẤT THÌ (2399)

          Thiên tải nhất thì 千载一时 / 千載一時: Ngàn năm một thuở, hình dung cơ hội tốt cực kì khó có được. Trong Dữ Cối Kê Vương tiên 与会稽王笺 của Vương Hi Chi 王羲之 đời Tấn có câu:

          Cổ nhân sỉ kì quân bất vi Nghiêu Thuấn, bắc diện chi đạo, khởi bất nguyện tôn kì sở sự, tỉ long vãng đại, huống ngộ thiên tải nhất thì chi vận?

          古人耻其君不为堯舜, 北面之道, 豈不願尊其所事, 比隆往代, 况遇千載一時之運?

          (Người xưa lấy làm xấu hổ khi quân vương của họ không là Nghiêu Thuấn, đạo làm tôi, há chẳng muốn tôn sùng những việc mà họ làm, đem sự hưng thịnh sánh ngang với các đời trước, huống chi gặp được vận hội ngàn năm một thuở?)

Thành ngữ “Thiên tải nhất thì” 千載一時cũng nói là “Thiên tải nhất phùng” 千載一逢 , “Thiên tải nhất hợp” 千載一合, “Thiên tải nhất hội” 千載一會 , “Thiên tải nhất ngộ” 千載一遇. 

          http://dict.revised.moe.edu.tw/cgibin/cbdic/gsweb.cgi?ccd=blVBcN&o=e0&sec1=1&op=sid=%22Z00000100509%22.&v=-2

Nàng rằng: Tthiên tải nhất thì

Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn

(“Truyện Kiều” 2399 - 2400)

Thiên tải nhất thì: Nghìn năm có một buổi, ý nói lâu lắm mới gặp nhau.

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 28/02/2021

Previous Post Next Post