Dịch thuật: Kiệu hoa cất gió, đuốc hồng ruổi sao (1466) ("Truyện Kiều")

 

KIỆU HOA CẤT GIÓ, ĐUỐC HỒNG RUỔI SAO (1466)

          Ruổi sao: Dịch từ chữ Hán “tinh trì” 星驰 hình dung tốc độ rất nhanh và cũng có nghĩa là chạy gấp trong đêm. Trong Thế Tổ Vũ Hoàng Đế luỵ 世祖武皇帝诔 của Phan Nhạc 潘岳 đời Tấn có câu:

Vũ hịch tinh trì

羽檄星驰

(Hịch gấp truyền nhanh như sao lướt)

          Và trong Bão Phác Tử - Ngoại thiên – An bần 抱朴子 - 外篇 - 安贫 của Cát Hồng 葛洪 đời Tấn có câu:

Nô kiển tinh trì kiêm lộ

驽蹇星驰兼路

(Ngựa suốt đêm chạy gấp tốc độ một ngày bằng hai) 

Kíp truyền sắm sửa lễ công

Kiệu hoa cất gió, đuốc hồng ruổi sao

(“Truyện Kiều” 1465 – 1466)

Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng

Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao

(“Truyện Kiều” 2297 – 2298)

Ruổi sao: Chữ Hán nghĩa là tinh trì, nghĩa là ruổi nhanh ban đêm dưới ánh sao.

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Thuyết uyển: Vũ mã Kỳ trị Đan phủ, đới tinh nhi xuất, đới tinh nhi nhập.

          說苑: 巫馬期治單父戴星而出戴星而

          (Sách Thuyết uyển: Ông Vu mã Kỳ làm quan phủ Đan phủ, theo sao mà ra, theo sao mà vào)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

Xét: Bản “Kim Vân Kiều” của Bùi Khánh Diễn, câu 1466 là:

Kiệu hoa CHEN gió, đuốc hồng ĐIỂM sao

Và câu 2297 là:

Nghiêm quân CHỌN  tướng sẵn sàng

Trong “Tư liệu Truyện Kiều  - Bản Duy Minh Thị 1872” do GS Nguyễn Tài Cẩn phiên Nôm,  câu 1465 và 1466 là:

Kíp THÌ sắm sửa lễ công

Kiệu hoa TINH gió đuốc hồng ĐIỂM sao

Và câu 2297 là

Nghiêm quân CHỌN  tướng sẵn sàng

                                                     (Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2002)

                                                          Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 09/02/2021

 

Previous Post Next Post