Dịch thuật: Sự biến Huyền Vũ Môn (tiếp theo)

 

SỰ BIẾN HUYỀN VŨ MÔN

(tiếp theo)

          Một ngày vào năm Vũ Đức 武德 thứ 9 đời Đường Cao Tổ (tháng 6 năm 626), Lí Thế Dân lên triều khiếu tố Lí Kiến Thành và Lí Nguyên Cát, vạch trần hai người gây rối loạn ở hậu cung cùng mối quan hệ ám muội của họ với Trương Tiệp dư, Doãn Đức phi. Họ còn nhiều lần muốn mưu hại mình, nói xong bèn khóc lên. Cao Tổ thất kinh, quyết định ngày hôm sau sẽ đích thân thẩm vấn.

          Trong đêm hôm đó, Lí Thế Dân điều binh khiển tướng, sáng sớm hôm sau, đích thân thống lĩnh Trưởng Tôn Vô Kị mai phục gần Huyền Vũ Môn. Trương Tiệp dư nghe được tin lập tức sai người đi báo cho Lí Kiến Thành. Lí Kiến Thành tìm Lí Nguyên Cát thương lượng. Lí Nguyên Cát nói rằng:

          - Chúng ta phải nhanh chóng bố trí binh mã, xưng bệnh không lên triều, quan sát động tĩnh đã rồi nói sau.

          Lí Kiến Thành cho rằng bên trong đã có hai bà phi họ Trương họ Doãn lo liệu, bên ngoài có đội quân của nhà canh giữ Huyền Vũ Môn, cứ kiên trì lên triều, nói xong hai người cưỡi ngựa tiến vào Huyền Vũ Môn.

          Tướng lĩnh thủ vệ Huyền Vũ Môn tên Thường Hà 常何, vốn là tâm phúc của Lí Kiến Thành, nhưng đã bị Lí Thế Dân mua chuộc. Lí Kiến Thành và Lí Nguyên Cát đi đến điện Lâm Hồ 临湖, phát hiện tình hình khác thường, lập tức quay đầu ngựa chạy về hướng đông cung. Chỉ nghe có tiếng người hét rằng:

          - Thái tử, Tề Vương, tại sao không lên triều?

          Lí Nguyên Cát quay đầu lại nhìn, chẳng phải ai khác, mà là đang đối đầu

Với Lí Thế Dân. Nguyên Cát vội vàng lấy cung lắp tên, hướng đến Lí Thế Dân bắn liền 3 phát nhưng đều không trúng. Lí Thế Dân nhắm Lí Kiến Thành bắn trả, chỉ một phát đã bắn chết Lí Kiến Thành.

          Lí Nguyên Cát vội bỏ chạy về phía tây, trước mặt gặp phải Uý Trì Kính Đức, lại quay đầu ngựa chạy. Uý Trì Kính Đức bắn một phát giết chết Lí Nguyên Cát. Lúc bấy giờ, bên ngoài Huyền Vũ Môn có tiếng người tiếng ngựa, hoá ra là đại tướng Phùng Dực 冯翊, Phùng Lập 冯立 của đông cung, Tiết Vạn Triệt 薛万彻 của Tề phủ đem hơn ngàn người đang đánh ở đại môn. Chỉ thấy một mình đại lực sĩ Trương Công Cẩn 张公瑾lấy thân mình ngăn cửa, người bên ngoài không thể tấn công. Hai vị tướng quân thủ vệ Huyền Vũ Môn là Kính Đức Hoằng 敬德弘, Lữ Thế Hành 吕世衡nghinh thân xuất chiến, trước sau chiến tử. Binh sĩ của đông cung và Tề phủ lại đi đánh phủ Tần Vương, tình hình vô cùng nguy cấp. Lúc bấy giờ, Uý Trì Kính Đức xách đầu Lí Kiến Thành, Lí Nguyên Cát chạy đến, hét lớn rằng:

          - Phụng thánh chỉ thảo phạt nhị tặc. Các người xem, đây là đầu của bọn chúng, các người còn vì ai mà bán mạng của mình.

          Quan binh của đông cung và Tề phủ nhìn thấy hai chiếc đầu máu nhỏ đầm đìa, quả đúng là đầu của Lí Kiến Thành và Lí Nguyên Cát liền hét lên và giải tán.

          Lúc ba anh em đánh nhau, Đường Cao Tổ đang dẫn đại thần, phi tử trên thuyền dạo chơi tại hải trì. Bỗng nhiên trên bờ có một tướng quân toàn thân giáp trụ chạy đến, liền hỏi:

          - Là người nào đến vậy?

          Vị tướng quân nọ tiến lên quỳ xuống nói rằng:

          - Thần chính là Uý Trì Kính Đức. Thái tử, Tề Vương phản loạn. Tần Vương sợ kinh động bệ hạ đã sai thần đến hộ giá.

          Cao Tổ cả kinh, vội hỏi:

          - Thái tử và Tề Vương hiện đang ở đâu?

          Uý Trì Kính Đức đáp rằng:

          - Đã bị Tần Vương giết chết rồi.

          Cao Tổ vô cùng đau lòng, bảo du thuyền cập bờ, quay đầu nói với bọn Bùi Thúc 裴叔 rằng:

          - Không ngờ sự việc phát sinh như ngày hôm nay, các khanh xem thử phải làm thế nào?

          Đại thần tả hữu nghe nói Lí Kiến Thành, Lí Nguyên Cát đã chết, bên cạnh lại có vị tướng quân hung bạo dũng mãnh, tay cầm binh khí đứng hầu, bọn họ bèn theo dòng nước mà đẩy thuyền. Tiêu Vũ 萧瑀, Trần Thúc Đạt 陈叔达 nói rằng:

          - Kiến Thành, Nguyên Cát vốn không có đại công, Tần Vương công đức cái thế, được lòng người, nên lập làm thái tử.

          Cao Tổ nói rằng:

          - Ta vốn cũng nghĩ như thế.

          Uý Trì Kính Đức vội nói:

          - Bên ngoài hãy còn chưa hoàn toàn bình yên, xin bệ hạ giáng chỉ, yêu cầu quân đội các lộ tiếp thụ sự chỉ huy của Tần Vương.

          Cao Tổ lập tức phái người truyền chỉ, kết thúc trận chính biến.

          Ba ngày sau, Đường Cao Tổ tuyên bố Tần Vương Lí Thế Dân làm thái tử, đại sự quốc gia nhất luật do thái tử xử lí. Tháng 8 năm đó, Đường Cao Tổ bị bức nhường ngôi, tự xưng thái thượng hoàng. Trong lịch sử gọi cuộc chính biến này là “Huyền Vũ Môn chi biến” 玄武门之变.  (hết)

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 06/01/2021

TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN

中华上下五千年

Chủ biên: Lí Tinh 李晶

Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007

Previous Post Next Post