Dịch thuật: Chữ 黃 trong Khang Hi tự điển (tiếp theo)

 

CHỮ TRONG “KHANG HI TỰ ĐIỂN”

(tiếp theo)

Trẻ con gọi là “hoàng khẩu” 黃口. Trong Hoài Nam Tử - Tị luận huấn淮南子 - 汜論訓 có ghi:

Cổ chi phạt quốc, bất sát hoàng khẩu

古之伐國, 不殺黃口

(Xưa khi đánh nước khác, không giết trẻ con)

          Trong Cao Dụ chú高誘註 ghi là:

Hoàng khẩu, ấu dã

黃口,幼也

(Hoàng khẩu là trẻ con)

          Trong Đường . Khai Nguyên chí . 開元志 có ghi:

          Phàm nam nữ thuỷ sinh vi hoàng, tứ tuế vi tiểu, thập lục vi đinh, lục thập vi lão. Mỗi tuế nhất tạo kế thiếp, tam niên nhất tạo hộ tịch, tức kim chi hoàng sách dã.

          凡男女始生為黃, 四歲為小, 十六為丁, 六十為老. 每歲一造計帖, 三年一造戶籍, 即今之黃冊也.

          (Phàm nam nữ khi mới sinh là hoàng, 4 tuổi là tiểu, 16 tuổi là đinh, 60 tuổi là lão. Mỗi năm đăng kí một lần, 3 năm làm hộ tịch một lần, tức là sách vàng ngày nay)

Mã danh 馬名. Thuý hoàng 翠黃, Phi hoàng 飛黃. Trong Hoài Nam Tử - Lãm minh huấn淮南子 - 覽冥訓  có câu:

Thanh long tiến giá, Phi hoàng phục tạo.

靑龍進駕, 飛黃伏皁.

(Thanh long tiến dâng xa giá, Phi hoàng nằm trong chuồng)

          Trong Thi – Lỗ tụng - 魯頌 có câu:

Hữu Li hữu Hoàng

有驪有黃

(Có ngựa Li có ngựa Hoàng)

          Chú rằng:

Hoàng tuynh viết Hoàng

黃騂曰黃

(Ngựa Hoàng tuynh gọi là ngựa Hoàng)

Điểu danh 鳥名. Li hoàng 鵹黃. Trong Nhĩ nhã – Thích điểu  爾雅 - 釋鳥, khi chú về chim  Thương canh倉庚ghi rằng:

Tức Li hoàng dã

鵹黃

(Chim Thương canh tức chim Li hoàng)

Hoàng mục 黃目. Đồ đựng rượu. Trong Lễ - Giao đặc sinh - 郊特牲 có ghi:

          Hoàng mục, uất khí chi thượng tôn dã. Hoàng giả, trung dã; mục giả, khí chi thanh minh giả dã.

          黃目, 鬱气之上尊也. 黃者, 中也; 目者 , 气之清明者也.

          (Hoàng mục là chiếc tôn loại thượng đẳng đựng rượu ngon mà mùi thơm bốc lên. Hoàng là sắc của trung ương; mục là khí quan của con người nhận biết được khí thơm trong, cho nên chiếc tôn đựng rượu gọi là “hoàng mục”)

Đại hoàng 大黃. Tên một loại nỏ. Trong Thái Công - Lục thao 太公 - 六韜 có câu:

Hãm kiên bại cường địch, dụng đại hoàng liên nỗ

陷堅敗强敵, 用大黃連弩

(Công phá thế trận kiên cố đánh bại cường địch, dùng nỏ đại hoàng bắn liên tiếp)

          Trong Sử kí – Lí Quảng truyện 史記 - 李廣傳 có ghi:

Dĩ đại hoàng xạ kì tì tướng

以大黃射其裨將

(Dùng nỏ đại hoàng bắn tì tướng của quân địch)

Dược danh 藥名. Tên thuốc: Đại hoàng 大黃, Địa hoàng地黃, Lưu hoàng硫黃, Hùng hoàng雌黃, Thư hoàng雌黃.

Lưu hoàng 流黃. Tơ ngũ sắc. Cổ thi có câu:

Thiếu phụ chức lưu hoàng (1)

少婦織流黃 (1)

(Thiếu phụ dệt lưu hoàng)

          Trong Quảng nhã 廣雅viết là 留黃.

Loại chiếu trúc ở Cối Kê. Loại chiếu này dâng lên hoàng thượng ngự dụng, cũng gọi là “lưu hoàng”. Đường thi唐詩 có câu:

Trân điệm lãnh lưu hoàng

珍簟冷流黃

(Đệm quý lạnh chiếu lưu hoàng)

Thiếp hoàng 貼黃 (2). Trong Chính tự thông正字通 có “thiếp hoàng” 貼黃, tức “dẫn hoàng” 引黃thời cổ. Theo chế độ triều Đường, chiếu sắc nếu có thay đổi vẫn dùng giấy vàng phụ thêm bề mặt, trình bày sự việc, thấy ở “tiền phong bì” 前封皮, gọi là “dẫn hoàng”, đời sau lấy dẫn hoàng làm thiếp hoàng, không dùng giấy vàng.

Thương hoàng 倉黃. Bộ dạng hoảng hốt cuống cuồng. Trong Phong thổ kí 風土記có câu:

Đại tuyết bị Nam Việt, khuyển giai thương hoàng phệ phệ

大雪被南越, 犬皆倉黃吠噬

(Tuyết lớn phủ trùm Nam Việt, bầy chó hoảng hốt sủa vang)

Trong Ngọc thiên 玉篇 có câu:

Mã bệnh sắc dã

馬病色也

(Sắc của ngựa bị bệnh)

Trong Nhĩ nhã – Thích hỗ 爾雅 - 釋詁 có câu:

Huỷ đồi, nguyên hoàng, bệnh dã

虺隤, 元黃, 病也

(Huỷ đồi, nguyên hoàng là bệnh)

          Chú rằng:

Giai nhân bệnh chi thông danh, nhi thuyết giả tiện dĩ vi mã bệnh.

皆人病之通名, 而說者便以爲馬病

(Đều là từ gọi chung bệnh của con người. mà thuyết kia cho là ngựa bị bệnh)

          Trong Thi – Chu nam - 周南 có câu:

Ngã mã nguyên hoàng (3)

我馬元黃 (3)

(Ngựa của ta mệt mỏi)

                                                         (hết) 

Chú của người dịch

1- Thiếu phụ chức lưu hoàng少婦織流黃: Trong nhạc phủ đời Hán có bài Tương phùng hành 相逢行. Bài này gồm 34 câu, 150 chữ, phô bày, tô điểm sự hưởng lạc của nhà giàu có. Trong bài có các câu:

Đại phụ chức ỷ la

Trung phụ chức lưu hoàng

Tiểu phụ vô sở vi

Hiệp cầm thướng cao đường

大婦織綺羅

中婦織流黃

小婦無所為

挾琴上高堂

(Cô dâu lớn đang dệt ỷ la

Cô con dâu thứ hai đang dệt lưu hoàng

Cô dâu thứ ba không có việc gì làm

Bèn mang đàn cầm lên nhà trên chuẩn bị đàn)

https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B8%E9%80%A2%E8%A1%8C/22030

2- Thiếp hoàng 贴黄: cũng gọi là “áp hoàng” 押黄 là chế độ sửa lỗi sai trên công văn do triều Đường định ra đầu tiên.

          Diệp Mộng Đắc 叶梦得 đời Tống trong Thạch lâm Yên ngữ 石林燕语quyển 3 viết rằng:

          Đường chế, giáng sắc hữu sở canh cải, dĩ chỉ thiếp chi, vị chi thiếp hoàng. Cái sắc thư dụng hoàng chỉ, tắc thiếp giả diệc hoàng chỉ.

          唐制降敕有所更改以纸贴之谓之贴黄盖敕书用黄纸则贴者亦黄纸

          (Theo chế độ triều Đường, sắc ban xuống có sự thay đổi, dùng giấy để phụ vào, gọi đó là thiếp hoàng. Bởi sắc thư dùng giấy vàng, nên loại để thiếp cũng là giấy vàng ...)

          Tức sắc thư của triều Đường dùng giấy vàng để viết, khi trên công văn có lỗi sai, nhầm thì dùng giấy vàng như thế phủ lên bề mặt chỗ sai nhầm. Chế độ này các đời sau dùng theo.

https://baike.baidu.com/item/%E8%B4%B4%E9%BB%84%E5%88%B6%E5%BA%A6

3- Trong bài Quyển nhĩ 卷耳 phần Chu Nam 周南Kinh Thi, có 4 chương, chương 2 chương 3 và chương 4 có các câu:

Ngã mã huỷ đồi

我馬虺隤

Ngã mã huyền hoàng

我馬玄黃

Ngã mã đồ hĩ.

我馬瘏矣

         (Theo Thi kinh 詩經 bạch thoại tân giải, Trí Dương xuất bản xã ấn hành 智揚出版社印行, 2004)

          Không thấy có câu “Ngã mã nguyên hoàng” 我馬元黃.

Khang Hi tự điển bản của Thượng Hải thư cục, in năm 1985 ghi rằng:

Nhĩ nhã – Thích hỗ 爾雅 - 釋詁 :

Huỷ đồi hoàng bệnh dã

虺隤黃病也

Và Trong Thi – Chu nam - 周南 :

Ngã mã huỷ đồi

我馬虺隤

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 22/01/2021

KHANG HI TỰ ĐIỂN

康熙字典

(Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2003)

 

Previous Post Next Post