Dịch thuật: Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này (2016) ("Truyện Kiều")

 

MIỆNG HÙM NỌC RẮN Ở ĐÂU CHỐN NÀY (2016)

          Miệng hùm nọc rắn: Trong Tỉnh thế hằng ngôn 省世恒言 có bài thơ:

Mãnh hổ khẩu trung kiếm

Trường xà vĩ thượng châm

Lưỡng ban do vị độc

Tối độc phụ nhân tâm

猛虎口中剑

长蛇尾上针

两般犹未毒

最毒妇人心

Kiếm trong miệng hổ dữ

Kim trên đuôi rắn dài

Cả hai thứ này hãy còn chưa độc

Thứ độc nhất là lòng dạ của phụ nữ

http://www.jyyingjie.com/cydz/21577.html

Thân ta, ta phải lo âu

Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này

(“Truyện Kiều” 2015 – 2016)

Miệng hùm nọc rắn: Hai cái nguy hiểm làm chết người. Đối chiếu với câu thơ cổ: “Mãnh hổ khẩu trung kiếm, Trường xà vĩ thượng châm. Lưỡng ban do vị độc, tối độc phụ nhân tâm”, nghĩa là: “Gươm trong miệng mãnh hổ. Kim trên đuôi rắn dài. Hai cái đều chưa độc. Độc nhất là bụng đàn bà.”

(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Kỳ quan: Mãnh hổ khẩu trung kiếm, tràng xà vĩ thượng châm, lưỡng ban do vị độc, tối độc phụ nhân tâm.

          奇觀: 猛虎口中劍長蛇尾上針兩般猶未毒最毒婦人心

          (Truyện Kỳ quan: Hổ mạnh miệng có gươm, rắn dài đuôi có kim, hai giống ấy chứa độc, rất độc là lòng dạ đàn bà.)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960) 

Xét: Theo ý riêng, với câu 2016 này, có lẽ Nguyễn Du liên tưởng đến bài thơ trong Tỉnh thế hằng ngôn

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 04/11/2020

Previous Post Next Post