Dịch thuật: Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao? (2120) ("Truyện Kiều")

 

BIẾT NGƯỜI, BIẾT MẶT, BIẾT LÒNG LÀM SAO ? (2120)

          Trong Tăng quảng hiền văn 增廣賢文 có câu:

Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt

Tri nhân tri diện bất tri tâm

畫虎畫皮難畫骨

知人知面不知心

(Vẽ hổ, vẽ được da của hổ chứ khó mà vẽ được khí cốt của hổ

Biết người, chỉ biết diện mạo của họ chứ khó mà biết được tâm địa của họ) 

Cùng đường dù tính chữ tòng

Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao?

(“Truyện Kiều” 2119 – 2120)

Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:

          Cổ ngữ: Tri nhân tri diện bất tri tâm.

          古語: 知人知面不知心

          (Sách cổ ngữ: Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao?)

(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960)

Xét: Tăng quảng hiền văn 增广贤文 còn gọi là Tích thời hiền văn 昔时贤文, Cổ kim hiền văn 古今贤文 là tập sách dành cho lớp vỡ lòng được biên soạn vào khoảng thời Minh. Tên sách được thấy sớm nhất trong vở hí khúc Mẫu Đơn Đình 牡丹亭 thời Vạn Lịch 万历 nhà Minh, theo đó có thể đoán sách được biên soạn thành chậm nhất là thời Vạn Lịch. Tăng quảng hiền văn thu thập những cách ngôn, ngạn ngữ cổ kim của Trung Quốc. Về sau, trải qua sự tăng bổ không ngừng của văn nhân hai thời Minh Thanh mới thành như hiện tại, xưng là Tăng quảng tích thời hiền văn增广昔时贤文, thông xưng là Tăng quảng hiền văn增广贤文. Về tác giả của sách chưa thấy có sách nào ghi chép, chỉ biết vào thời Đồng Trị 同治 nhà Thanh, nho sinh Chu Hi Đào 周希陶 đã tiến hành trùng đính qua.

https://baike.baidu.com/item/%E5%A2%9E%E5%B9%BF%E8%B4%A4%E6%96%87/975763

          Câu 2120 này, Nguyễn Du đã dịch từ câu “Tri nhân tri diện, bất tri tâm” trong Tăng quảng hiền văn.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                 Quy Nhơn 21/11/2020

Previous Post Next Post