Dịch thuật: Cao Đồ sơn Hoàng sơn (Sơn hải kinh)


皋涂山  黄山
    西南三百八十里, 曰皋涂之山. 蔷水出焉, 西流注于诸资之水; 涂水出焉, 南流注于集获之水. 其阳多丹粟, 其阴多银, 黄金, 其上多桂木. 有白石焉, 其名曰礜 (1), 可以毒鼠. 有草焉, 其状如稿苃, 其叶如葵而赤背, 名曰无条. 可以毒鼠. 有兽焉, 其状如鹿而白尾, 马足人手而四角, 名曰玃如. 有鸟焉, 其状如鸱而人足, 名曰数斯, 食之已瘿.
    又西百八十里, 曰黄山, 无草木, 多竹箭. 盼水出焉, 西流注于赤水, 其中多玉. 有兽焉, 其状如牛, 而苍黑大目, 其名曰 ..... (*), 有鸟焉, 其状如鴞, 青羽赤喙, 人舌能言, 名曰鹦 ..... (**).
                            (山海经 - 西山经)

CAO ĐỒ SƠN   HOÀNG SƠN
          Tây nam tam bách bát thập lí, viết Cao Đồ chi sơn, Tường thuỷ xuất yên, tây lưu chú vu Chư Tư chi thuỷ; Đồ thuỷ xuất yên, nam lưu chú cu Tập Hoạch chi thuỷ. Kì dương đa đan túc, kì âm đa ngân, hoàng kim, kì thượng đa quế mộc. Hữu bạch thạch yên, kì danh viết Dự (1), khả dĩ độc thử. Hữu thảo yên, kì trạng như cảo bạt, kì diệp như quỳ nhi xích bối, danh viết Vô Điều. Khả dĩ độc thử. Hữu thú yên, kì trạng như lộc nhi bạch vĩ, mã túc nhân thủ nhi tứ giác, danh viết Quắc Như. Hữu diểu yên, kì trạng như si nhi nhân túc, danh viết Số Tư, thực chi dĩ anh.
          Hựu tây bát bách thập lí, viết Hoàng sơn, vô thảo mộc, đa trúc tiễn. Phán thuỷ xuất yên, tây lưu chú vu Xích thuỷ, kì trung đa ngọc. hữu thú yên, kì trạng như ngưu, nhi thương hắc đại mục, kì danh viết Mẫn (*). Hữu điểu yên, kì trạng như hào, thanh vũ nhi xích huế, nhân thiệt năng ngôn, danh viết Anh Vũ (**).
                                                              (Sơn hải kinh – Tây sơn kinh) 
Chú của nguyên tác
1- Dự: Một loại khoáng thạch có độc.

Chú của người dịch
*- Mẫn: chữ này gồm chữ (mẫn) ở trên và chữ (ngưu) ở dưới.
          Khang Hi tự điển ghi 康熙字典 ghi rằng:
          “Quảng vận” MI VẪN thiết. “Tập vận” MĨ VẪN thiết, tịnh âm .
“Ngọc thiên”: Thú tự ngưu, thương hắc, xuất Hoàng sơn.
          “廣韻眉隕切, “集韻美隕切, 並音敏
     “玉篇”: 獸似牛, 蒼黑, 出黃山
          (“Quảng vận” phiên thiết là MI VẪN. “Tập vận” phiên thiết là MĨ VẪN, đều có âm là (MẪN).
          Trong “Ngọc thiên” nói rằng: Một loài thú giống trâu có sắc xanh đen, xuất xứ từ Hoàng sơn.)
(Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2003, trang 656)
**- Vũ: chữ  này gồm chữ (mẫu) bên trái, chữ (điểu) bên phải.
          Khang Hi tự điển ghi 康熙字典 ghi rằng:
          “Đường vận” VĂN PHỦ thiết. “Tập vận” VÕNG PHỦ thiết. Tịnh âm .
          “Thuyết văn”: Anh Vũ dã. Năng ngôn điểu. Nhất tác .
          “唐韻文甫切. “集韻罔甫切.並音武
     說文 .... . 能言鳥. 一作鵡
          (“Đường vận” phiên thiết là VĂN PHỦ. “Tập vận” phiên thiết là VÕNG PHỦ. Đều có âm là (VŨ).
          Trong “Thuyết văn” nói rằng: Là chim Anh Vũ. Loài chim có thể nói tiếng người. Một cách viết khác là ).
 (Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2003, trang 1485)

CAO ĐỒ SƠN   HOÀNG SƠN
          Về phía tây nam 380 dặm có Cao Đồ sơn, sông Tường phát nguyên từ núi này, sau đó chảy về hướng tây rồi đổ vào sông Chư Tư; sông Đồ cũng phát nguyên từ núi này, sau đó chảy về hướng nam rồi đổ vào sông Tập Hoạch. Phía nam của núi có nhiều đan sa lớn nhỏ như hạt thóc, phía bắc của núi có nhiều kim loại bạc, vàng, trên núi nhiều cây quế. Trong núi có một loại đá sắc trắng, tên là Dự, có thể giết chết chuột. Trên núi có loại cỏ, hình trạng như cây cảo bạt, lá giống lá rau quỳ, nhưng bề lưng của lá có sắc đỏ, tên là Vô Điều, cũng có thể dùng để giết chuột. Trong núi có loài thú, giống con hươu, đuôi có sắc trắng, móng giống móng ngựa, tay giống tay người, mọc 4 sừng, tên là Quắc Như. Trong núi có loài chim, hình trạng giống chim si, nhưng chân lại giống chân người, tên là Số Tư, ăn thịt của nó có thể chữa khỏi bệnh bướu cổ.
          Lại hướng về phía tây 180 dặm có Hoàng sơn, núi không có cây cỏ, nhưng bốn bên có nhiều bụi trúc thấp lùn. Sông Phán phát nguyên từ núi này, sau đó chảy về hướng tây rồi đổ vào sông Xích. Trong sông có nhiều ngọc thạch. Trong núi có loài thú, hình trạng như con trâu, lông có sắc xanh đen, mắt rất lớn, tên là Mẫn. Trong  núi có loài chim, hình trạng giống chim hào, lông vũ có sắc xanh, mỏ có sắc đỏ, lưỡi của nó giống lưỡi người, có thể học nói tiếng người, tên là Anh Vũ.

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                       Quy Nhơn 13/9/2020

Nguyên tác
CAO ĐỒ SƠN   HOÀNG SƠN
皋涂山 黄山
Trong quyển
SƠN HẢI KINH
山海经
Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)
Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post