Dịch thuật: Rằng: Ta có ngựa truy phong (1107) ("Truyện Kiều")


RẰNG: TA CÓ NGỰA TRUY PHONG (1107)
          Ngựa truy phong: ngựa chạy đuổi theo gió, ví ngựa chạy rất nhanh.
         Tương truyền Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇 có 7 con ngựa nổi tiếng, trong đó có con Truy phong. Theo Cổ kim chú – Điểu thú 古今注 - 鸟兽 của Thôi Báo 崔豹  đời Tấn, 7 con danh mã của Tần Thuỷ Hoàng là: Truy phong 追风, Bạch thố 白兔, Nhiếp cảnh 蹑景, Bôn điện 奔电, Phi cách 飞翮, Đồng tước 铜爵, Thần phù 神凫. Từ tên của chúng có thể thấy, chúng đều là thần mã, đuổi theo gió, đuổi theo chớp, chạy cực nhanh.
            Trong Thuyết Đường 说唐, bộ tiểu thuyết anh hùng truyền kì đời Thanh, Truy phong 追风 là ngựa mà Ngũ Vân Triệu 伍云召 cưỡi, ngựa này chạy nhanh như gió, theo truyền thuyết ban ngày nó có thể chạy ngàn dặm, ban đêm có thể chạy 800 dặm, là ngựa chạy với tốc độ nhanh nhất thời Tuỳ Đường.

Rằng: Ta có ngựa truy phong
Có tên dưới trướng vốn dòng kiện nhi
(“Truyện Kiều” 1099 – 1100)
Ngựa truy phong: Ngựa chạy nhanh như đuổi theo gió.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, ghi rằng:
          Hán thư Vương Bao luận: Tham thặng đán giá khiết tất, truy phong nhiếp điện, vạn lí nhất tức.
          漢書王褒論: 參乘旦駕齒膝追風攝電萬里一息
          (Sách Hán, ngươi Vương Bao bàn: cưỡi ngựa thặng đán kéo xe khiết tất, đuổi gió theo chớp muôn dậm đi một hơi)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960) 

Xét: Trong “Truyện Kiều”, Nguyễn Du mượn từ “truy phong” để ví ngựa chạy nhanh.

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                         Quy Nhơn 28/6/2020
Previous Post Next Post