Câu đối: Thụ tà quyền, tiêu chính nghĩa ...
樹邪權消正義執法無天總是牛頭馬面
枉明法逐讒言操權不類應同虎口蛇心


Thụ tà quyền, tiêu chính nghĩa, chấp pháp vô thiên, tổng thị ngưu đầu mã diện
Uổng minh pháp, trục sàm ngôn, thao quyền bất loại, ưng đồng hổ khẩu xà tâm

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                                        Quy Nhơn 15/5/2020
Previous Post Next Post