Tranh: Thử hoa khai tận cánh vô hoa




Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 22/02/2020