Dịch thuật: Sự khu biệt giữa tính và thị


SỰ KHU BIỆT GIỮA TÍNH VÀ THỊ

           Lịch sử thời kì triều Chu thường gặp phải xưng vị “tính” và “thị” . Ở đời sau, tính và thị không phân biệt, nhưng vào thời kì triều Ân và triều Chu, tính và thị lại khác nhau. Nói một cách tổng quát, tính là tộc hiệu và xưng vị của một tộc nào đó, còn thị là phân chi trong tính. Thời Tây Chu người người đều có tính, thị lại là loại chuyên dụng của quý tộc. Nhưng trong số quý tộc, đàn ông xưng thị không xưng tính, đàn bà xưng tính không xưng thị. Cho nên, thị dùng để khu biệt sự cao thấp sang hèn của địa vị, còn tính dùng để khu biệt mối quan hệ hôn nhân. Đương thời, có quy định cùng tính thì không được thông hôn, nguyên nhân là cùng tính thông hôn sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng nhân khẩu. Điều này đại khái có sự suy nghĩ về hai phương diện:
- Một là về phương diện sinh lí, nói rõ người xưa đã nhận thức được việc cùng tính thông hôn sẽ ảnh hưởng đến tố chất nhân khẩu.
          - Hai là về phương diện xã hội, nhân vì khác tính thông hôn sẽ giúp cho sự liên hợp giữa các thị tộc.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 27/02/2020

Nguyên tác Trung văn
TÍNH DỮ THỊ ĐÍCH KHU BIỆT
姓与氏的区别
Trong quyển
ĐỒ VĂN TRUNG QUỐC THÔNG SỬ
图文中国通史
(tập Sử tiền sử - Chiến quốc)
Chủ biên: Triệu Hướng Tiêu 赵向标
Tân Cương nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post