Dịch thuật: Nổi danh tài sắc một thì (63) ("Truyện Kiều")


NỔI DANH TÀI SẮC MỘT THÌ (63)
          Thời Tống tại vùng Nam Từ 南徐 (nay là Trấn Giang 镇江) có một danh kĩ tên Hàn Hương 韩香, tài sắc đứng đầu một thời (sắc nghệ quán tuyệt nhất thời - 色藝冠絕一時). Con của đại tướng họ Diệp kết giao với Hàn Hương, Hàn Hương bèn đóng cửa tạ khách hứa chung thân. Phụ thân Hàn Hương biết được rất giận, đến cáo nha môn. Nha môn bèn cho tập trung những sĩ tốt trong quân không có vợ đến trường bắn thi bắn tên, người nào thắng sẽ lấy Hàn Hương làm vợ. Một lão tốt giành được phần thắng, Hàn Hương vui vẻ cùng ông ta quay về. Hàn Hương nói với lão tốt rằng: “Cưới hỏi cần phải có nghi thức, ông nên làm thịt mua rượu bày tiệc, mời thân hữu của tôi đến để hoàn thành lễ”. Lão tốt làm theo lời. Khi tân khách đến, rượu được 3 tuần, Hàn Hương từ nơi cao đem toàn bộ vàng lụa tiền bạc để giành được ném xuống, vào trong thay áo rồi tự vẫn mà chết.

Nổi danh tài sắc một thì
Xôn xao ngoài cửa kém gì yến anh
(“Truyện Kiều” 63 –  64)
Tài sắc: Tài năng và sắc đẹp.
(Đào Duy Anh: “Từ điển Truyện Kiều”, nxb Khoa học xã hội, Hà Nội – 1989)
 Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, khi chú câu 48, ghi rằng:
          Tuỳ ẩn lục: Hàn Hương sắc nghệ quán nhất thời
          隨隱綠: 韓香色藝冠一時
          (Sách Tuỳ ẩn: Nàng Hàn Hương tài sắc nhất thời bấy giờ)
(Sài Gòn: nxb Sống Mới, 1960) 

Xét: Theo ý riêng, câu 63 trong “Truyện Kiều”, có lẽ Nguyến Du đã liên tưởng đến nhân vật này.
Trong “Kim Vân Kiều” (Đoạn trường tân thanh) do Bùi Khánh Diễn chú thích, câu 64 là:
Xôn xao ngoài cửa THIẾU gì yến OANH
          “Tuỳ ẩn lục” với chữ “lục” là.
Trong “Tư liệu Truyện Kiều  - Bản Duy Minh Thị 1872” do GS Nguyễn Tài Cẩn phiên Nôm, câu 64 là:
SÁN QUANH ngoài cửa KÉM gì yến anh

                                                                       Huỳnh Chương Hưng
                                                                       Quy Nhơn 08/01/2020
Previous Post Next Post