Dịch thuật: Nhất diệp tuỳ phong lạc ngự câu

NHẤT DIỆP TUỲ PHONG LẠC NGỰ CÂU

          Nước Mân có một vị đại thần tên Diệp Kiều 叶翘, bác học đa tài, trung hậu thẳng thắn, trong cung gọi ông là Quốc Ông 国公翁. Vị quân chủ nước Mân là Vương Sưởng 王昶 lấy lễ Sư phó để đãi ông.
          Vương Sưởng giết phụ thân tự lập làm hoàng đế, nhậm Diệp Kiều làm Tể tướng, nhưng sau khi lên ngôi, Vương Sưởng không màng đến chính vụ, suốt ngày chỉ biết vui chơi, xa xỉ kiêu túng.
          Ngày nọ, Diệp Kiều thay triều phục, đổi mặc Đạo bào, từ triều đường hướng đến ngoài cung mà đi ra. Vương Sưởng thấy Diệp Kiều đi, vội triệu hồi lại.
          Diệp Kiều quay về lại, nói với Vương Sưởng rằng:
          - Lão thần phò tá bệ hạ, chẳng có chút công tích gì, còn khiến cho bệ hạ từ lúc lên ngôi đến nay, không làm được một việc tốt nào. Lão thần nguyện từ quan quy Đạo.
          Lưu Sưởng vội an ủi, nói rằng:
          - Tiên đế giao trẫm cho khanh, chính lệnh có chỗ nào chưa thoả đáng, khanh cứ dâng lời nói thẳng, sao chẳng quan tâm lại nỡ bỏ trẫm mà đi.
          Diệp Kiều lập tức dâng lời:
          - Bệ hạ bạc đãi nguyên phi Lí phu nhân 李夫人, Lí phu nhân là cháu gọi tiên đế bằng cậu, dùng đại lễ cưới hỏi, sao có thể có người mới đã quên Lí phu nhân.
          Vương Sưởng nghe mấy lời đó, rất không vui, đương nhiên sẽ không nghe theo ý kiến của Diệp Kiều, cứ tự làm theo ý mình, không chịu ảnh hưởng của ai, từ đó về sau dần xa lánh Diệp Kiều.
          Chẳng bao lâu sau, Diệp Kiều lại dâng lời. Vương Sưởng bèn phê bên cạnh tấu chương:
Nhất diệp tuỳ phong lạc ngự câu
一叶随风落御沟
          Ý nói xem Diệp Kiều như chiếc lá, theo gió bay đi,chính là để cho Diệp Kiều về lại quê nhà.

Chú của người dịch
Mân quốc 闽国 (năm 909 – năm 945): một trong Ngũ đại thập quốc, do Mân Thái Tổ Vương Thẩm Tri 王审知 kiến lập vào năm 909.
          Nước Mân trước sau trải qua 6 vị quân chủ thống trị, hưởng nước được 37 năm. Nhưng nếu tính bắt đầu từ lúc Vương Triều 王潮công chiếm Phúc Châu 福州 lên làm Tiết độ sứ, hoàng tộc Mân Vương thống thị Phúc Châu được 55 năm.
Các vị quân chủ nước Mân
- Mân Thái Tổ Vương Thẩm Tri 闽太祖王审知
- Mân Tự Vương Vương Diên Hàn 闽嗣王王延翰
- Mân Huệ Tông Vương Diên Quân 闽惠宗王延钧
- Mân Khang Tông Vương Sưởng 闽康宗王昶
- Mân Cảnh Tông Vương Diên Hi 闽景宗王延曦
- Phú Sa Vương Vương Diên Chính富沙王王延政

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 21/7/2019

Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post