Dịch thuật: Đạo giáo có những giáo phái nào

ĐẠO GIÁO CÓ NHỮNG GIÁO PHÁI NÀO

          Trong lịch sử Đạo giáo, trước sau sản sinh rất nhiều giáo phái, có giáo phái lưu truyền một thời gian rất dài, có giáo phái lưu truyền thời gian  rất ngắn, khó mà một lúc kể ra hết được. Ở đây chỉ giới thiệu một số giáo phái chủ yếu có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Đạo giáo.
          Thời Đông Hán, có Thái Bình đạo 太平道 và Ngũ Đấu Mễ đạo 五斗米道. Thái Bình đạo sau cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân 黄巾thất bại thì không nghe nói đến nữa. Ngũ Đấu Mễ đạo về sau xưng là Thiên Sư đạo 天师道, Chính Nhất đạo 正一道.
Thời Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, trước sau xuất hiện có Nam Thiên Sư đạo 南天师道, Bắc Thiên Sư đạo北天师道, Lâu Quán phái 楼观派, Thượng Thanh phái 上清派, Linh Bảo phái 灵宝派, Cát Thị đạo 葛氏道, Lí Gia đạo 李家道 ... Thượng Thanh phái từ Đào Hoằng Cảnh 陶弘景 về sau lại xưng là Mao Sơn Tông 茅山宗, từ Tuỳ Đường trở đi trở thành chủ lưu của Đạo giáo. Sau thời Bắc Tống, Mao Sơn Thượng Thanh 茅山上清, Cáp Tạo Linh Bảo 閤皂灵宝, Long Hổ Thiên Sư 龙虎天师 hình thành đạo phái Tam Sơn Phù Lục 三山符箓, dần được giai cấp thống trị tôn sùng.
          Thời Lưỡng Tống, phương bắc còn xuất hiện 3 phái lớn: Chân Đại Đạo giáo 真大道教, Thái Nhất giáo 太一教 và Toàn Chân Đạo 全真道. Phía nam cũng hình thành Thần Tiêu 神霄, Thanh Vi 清微, Hỗn Nguyên 混元 (Thiên Tâm Chính Pháp 天心正法), Đông Hoa 东华, Tịnh Minh 净明 của Đạo phái Phù Lục, cùng Kim Đan phái Nam tông 金丹派南宗 (cũng xưng là Tử Dương phái 紫阳派).
          Đời Nguyên, các Đạo phái Phù Lục 符箓dần nhập vào Chính Nhất phái 正一派, Kim Đan phái Nam tông nhập vào Toàn Chân Đạo 全真道, thế là Toàn Chân Đạo lại phân ra Nam Bắc 2 tông. Sau đó, “Thất Chân” 七真 của Toàn Chân Đạo lại tự hình thành 7 phân phái. Nhưng nói chung, từ đời Nguyên trở về sau, phái biệt chủ yếu của Đạo giáo là 2 Đạo phái lớn đó là Toàn Chân 全真và Chính Nhất 正一.

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                 Quy Nhơn 09/6/2019

Nguồn 
ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN
道教常识答问
Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰
                   Vương Chí Trung 王志忠
                   Đường Đại Triều 唐大潮
Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996
Previous Post Next Post