Dịch thuật: Kế nhật khả đãi (thành ngữ)

KẾ NHẬT KHẢ ĐÃI
计日可待
TÍNH NGÀY CÓ THỂ ĐỢI

Giải thích: hình dung những ngày chờ đợi có thể xoè bàn tay ra đếm được, ví cách không xa thời gian để làm một việc gì đó.
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Nguỵ thư – Minh Đế kỉ 三国志 - 魏书 - 明帝纪

          Lúc Nguỵ Minh Đế Tào Duệ 魏明帝曹叡chấp chính, Công Tôn Uyên 公孙渊 chiếm cứ Liêu Đông 辽东, không nghe theo hiệu lệnh của trung ương, Tào Duệ mệnh lệnh Thái uý Tư Mã Ý 司马懿 đem quân thảo phạt Liêu Đông.
          Trước lúc xuất phát, Minh Đế hỏi Tư Mã Ý:
          - Lần xuất chinh này, tính cả đi và về mất bao nhiêu thời gian?
          Tư Mã Ý đáp rằng:
          - Đi và về mỗi lượt 100 ngày, đánh 100 ngày, nghỉ giữa chừng khoảng 60 ngày, tính ra, trọn đủ 1 năm.
          Minh Đế bèn quyết định phát 4 vạn binh, không ít đại thần cho rằng 4 vạn binh quá nhiều, những đồ dùng cho chiến sự khó mà cung cấp. Minh Đế nói một cách quả đoán:
          - Lộ trình xa 4000 dặm, tuy hao phí nhiều, cũng phải cung cấp, không thể quá kì kèo so đo thời gian và phí dụng.
          Sau khi Tư Mã Ý dẫn 4 vạn binh đến Liêu Đông, gặp phải lúc trời mưa liên miên, không thể kịp thời công kích. Đại thần trong triều đua nhau nghị luận, cho rằng, không thể đánh tan Công Tôn Uyên ngay lập tức, nên sớm triệu hồi Tư Mã Ý. Kéo dài như thế, quân đội không chỉ khó cung ứng mà còn bị suy yếu. Minh Đế không nghe, bảo rằng:
          - Tư Mã Ý túc trí đa mưu, nhất định sẽ tuỳ cơ ứng biến, khắc phục nguy nan. Việc bắt được Công Tôn Uyên chỉ tính ngày có thể đợi.
          Chẳng bao lâu, tiết trời chuyển tốt, quả nhiên Tư Mã Ý đánh bại Công Tôn Uyên, đồng thời đem thủ cấp của Công Tôn Uyên đưa về kinh thành. Liêu Đông cuối cùng được bình định.

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                            Quy Nhơn 28/3/2019

Nguyên tác Trung văn
KẾ NHẬT KHẢ ĐÃI
计日可待
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004
Previous Post Next Post