Dịch thuật: Tào Phi rốt cuộc là "thụ nhượng" hay "soán Hán"

TÀO PHI RỐT CUỘC LÀ “THỤ NHƯỢNG” HAY “SOÁN HÁN”

Trong Tam quốc diễn nghĩa 三国演义, hồi thứ 80 “Tào Phi phế đế soán Viêm Lưu” 曹丕废帝篡炎刘, thuật lại câu chuyện Hán Hiến Đế 汉献帝 kiến tạo “thụ nhượng đài” 受让台 (đài nhường ngôi), chủ động đem hoàng vị giao cho Tào Phi 曹丕. Tào Phi đôi ba lần từ chối, Hán Hiến Đế vẫn khuyên Tào Phi tiếp nhận đế vị. Thế thì, Hán Nguỵ quyền lực bên giao bên nhận, rốt cuộc là Hán Hiến Đế tự nguyện thiện nhượng, hay Tào Phi cưỡng hành soán đoạt?
          Chúng ta nhìn kĩ sự tình thử.
          Sau khi Tào Tháo 曹操 đưa Hán Hiến Đế về Hứa Đô 许都, đã “hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu” 挟天子以令诸侯 (cưỡng đoạt danh nghĩa hoàng đế mà ra lệnh chư hầu). Do đó, Hán Hiến Đế mất đi quyền lực, trở thành bù nhìn. Tào Tháo lúc sinh tiền vẫn chưa có mưu tính đoạt ngôi vị thiên tử, sau khi Tào Tháo mất, cả bọn Hoa Hâm 华歆 văn võ đại thần khuyên Hán Hiến Đế học theo Đế Nghiêu thiện vị cho ông Thuấn , đem hoàng vị nhường cho Tào Phi. Hán Hiến Đế tuy nhu nhược, nhưng cũng không thể vòng tay đem gian sơn của tổ tiên nhường cho Tào Phi.
          Về sau, Hán Hiến Đế quả thực không chống lại được hai ba lần uy bức của bọn Hoa Hâm 华歆, Lí Phục 李伏, Hứa Chi 许芝, cuối cùng đồng ý “đem hoàng vị nhường cho Tào Phi”. Khi Tào Phi sắp được chiếu thiện vị của Hán Hiến Đế vô cùng vui mừng, định tiếp nhận, Tư Mã Ý 司马懿 khuyên rằng:
          - Tuy chiếu thư thiện vị đã có, nhưng không nên nóng vội tiếp nhận. Ngài nên biểu hiện sự khiêm tốn một chút,  trước tiên hãy từ chối đã, có như vậy mới bịt được miệng thiên hạ.
          Từ đó có thể thấy, gọi là “thiện nhượng”, thực tế là sự lựa chọn bất đắc dĩ của Hán Hiến Đế. Quyền lực Hán Nguỵ trao và nhận, về bản chất là Tào Phi cưỡng hành “soán đoạt”. “Thụ nhượng” là giả, “soán Hán” là thật. Tào Phi “thụ nhượng” xưng đế, đổi quốc hiệu là Đại Nguỵ 大魏, lấy niên hiệu là Hoàng Sơ 黄初, phong Hán Hiến Đế làm Sơn Dương Công 山阳公.
         
                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 06/12/2018

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013
Previous Post Next Post