Dịch thuật: Dĩ công thục tội (thành ngữ)

DĨ CÔNG THỤC TỘI
以功赎罪
LẤY CÔNG CHUỘC TỘI

Giải thích: lấy công lao để chuộc tội
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam quốc chí – Ngô thư – Lăng Thống truyện 三国志 - 吴书 - 凌统传.

    Lăng Thống 凌统là một chiến tướng nổi tiếng dưới tay Tôn Quyền 孙权. Sau khi Tôn Quyền giao Lăng Thống làm Đô uý để phá giặc, sai Lăng Thống cùng Trương Dị 张异lãnh 1 vạn binh đi đánh Ma Đồn 麻屯. Không ngờ có một viên tướng cùng cấp bậc với Lăng Thống tên là Trần Cần 陈勤, người này cố chấp ngạo mạn. Một lần nọ khi uống rượu, vì một chuyện nhỏ, Trần Cần đã mắng Lăng Thống trước mặt mọi người. Lăng Thống nước mắt đầm đìa, nhưng không cất lời. Sau khi ăn xong, Trần Cần lại chặn đường mắng tiếp. Lăng Thống không thể nhịn được nữa, đã rút đao chém Trần Cần bị thương. Mấy ngày sau, Trần Cần vì vết thương mà chết.
          Sắp đến lúc đánh Ma Đồn, Lăng Thống nói với mọi người:
          - Trận chiến này không thể không thắng, ta không chiến tử thì không thể chuộc tội.
          Lăng Thống một mình một ngựa đi trước binh sĩ, lấy thân mình ngăn tên và đá của quân địch bắn đến, chẳng mấy chốc đã mở được lối, chúng tướng thừa thắng xông lên, đại phá Ma Đồn. Lúc ban sư về triều, Lăng Thống tự trói bản thân mình để nghiêm quân pháp. Tôn Quyền khen ngợi Lăng Thống xử lí quân vụ kiên nghị quả đoán, để cho ông lấy công chuộc tội.

                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 31/12/2017

Nguyên tác Trung văn
DĨ CÔNG THỤC TỘI
以功赎罪
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.  
Previous Post Next Post