Dịch thuật: Ngưu đao tiểu thí (thành ngữ)

NGƯU ĐAO TIỂU THÍ
牛刀小试
THỬ QUA DAO MỔ TRÂU

Giải thích: lần đầu làm việc đã thể hiện tài năng
Xuất xứ: Tống . Tô Thức 苏轼: Tống Âu Dương chủ bạ  phó quan Vi Thành 送欧阳主簿赴官韦城.

          Thời Bắc Tống, văn học gia Tô Thức 苏轼từng viết không ít những bài thơ tặng bạn. Một lần nọ, người bạn họ Âu Dương 欧阳của ông đến Vi Thành 韦城làm quan, Tô Thức liền viết 4 bài Tống Âu Dương chủ bạ  phó quan Vi Thành 送欧阳主簿赴官韦城, trong thơ có câu:
Độc biến nha tiêm tam vạn quyển
Dục lai tiểu ấp thí ngưu đao
读遍牙签三万卷
欲来小邑试牛刀
(Đọc hết ba vạn quyển sách
Muốn đến ấp nhỏ thử qua dao mổ trâu)
          Ý của 2 câu này chỉ người bạn đó đã đọc qua rất nhiều sách (“nha tiêm” chi sách, “tam vạn quyển” là hư số, biểu thị số nhiều), tài cao tám đấu, nay đến làm quan tại một địa phương nhỏ là Vi Thành, chẳng qua chỉ là thử qua dao mổ trâu, hiển lộ sơ tài năng của bản thân.
          “Ngưu đao” ở đây ví nhân tài kiệt xuất.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                               Quy Nhơn 30/11/2017

Nguyên tác Trung văn
NGƯU ĐAO TIỂU THÍ
牛刀小试
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004. 
Previous Post Next Post