Câu đối: Vô pháp vô thiên, ...
無法無天封使笑談天地駭
不倫不類虎狼酒肉鬼神驚

Vô pháp vô thiên, phong sứ tiếu đàm thiên địa hãi
Bất luân bất loại, hổ lang tửu nhục quỷ thần kinh

                                                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                                                Quy Nhơn 21/10/2017
Previous Post Next Post