Dịch thuật: Thục Hán diệt vong

THỤC HÁN DIỆT VONG

          Tháng 8 năm 263, đại quân các lộ của nước Nguỵ tấn công Thục Hán. Chinh tây tướng quân Đặng Ngải 邓艾 thống lĩnh 3 vạn sĩ binh, từ Địch Đạo 狄道 hướng tới Cam Tùng 甘松, Đạp Trung 沓中 tiến quân, kiềm chế Khương Duy 姜维. Thứ sử Ung Châu Chư Cát Tự 诸葛绪 dẫn 3 vạn quân, từ Kì Sơn 祁山 hướng đến đầu cầu Vũ Nhai 武街 tiến binh, cắt đứt đường rút lui của Khương Duy; Trấn tây tướng quân Chung Hội 钟会 thống lĩnh 10 vạn đại quân, lần lượt từ Tà cốc 斜谷, Lạc cốc 骆谷, Tí Ngọ cốc 子午谷 tiến quân thẳng đến Hán Trung 汉中.
          Thục Hán nghe binh trinh sát báo cáo quân Nguỵ sắp áp sát biên giới, liền phái Hữu quân kị tướng quân Liêu Hoá 廖化 thống lĩnh quân đội tiến đến Đạp Trung, làm hậu viện cho Khương Duy; phái Tả quân kị tướng quân Trương Dực 张翼, Đổng Quyết 董厥 đến Dương An Khẩu 阳安口 hiệp trợ các cứ điểm phòng thủ. Lệnh cho các cứ điểm không được giao chiến với quân địch, thoái lui để bảo vệ 2 thành Hán , Lạc ; trong mỗi thành có 5000 binh sĩ.
          Trương Dực, Đổng Quyết hướng về bắc đến Âm Bình 阴平, nghe nói Chư Cát Tự chuẩn bị hướng đến Kiến Uy 建威 phát binh, liền đóng quân tại Âm Bình hơn một tháng, đợi Chư Cát Tự. Chung Hội thống lĩnh đội quân các lộ cùng tiến, đến Hán Trung. Tháng 9, Chung Hội bảo Tiền tướng quân Lí Phụ 李辅 thống lĩnh 1 vạn nhân mã bao vây Vương Hàm 王含 tại Lạc thành 乐城, Hộ quân Tuân Khải 荀恺 bao vây Tưởng Bân 蒋斌 tại Hán thành 汉城.
          Lúc mới bắt đầu, Vũ Hưng đốc của Thục Hán là Tưởng Thư 蒋舒 phụ trách giữ Dương An Khẩu, nhưng lúc tại chức tầm thường không có tài cán gì, triều đình Thục Hán liền phái Tướng quân Phó Thiêm 傅佥 đến thay vị trí của Tưởng Thư, vì chuyện này mà Tưởng Thư trong lòng hậm hực.
          Chung Hội phái Hộ quân Hồ Liệt 胡烈 làm tiên phong tấn công Dương An Khẩu. Tưởng Thư không thiện ý nói với Phó Thiêm:
          - Hiện quân địch gần trước mắt, không tấn công mà chỉ lo giữ không phải là hành động của tướng giỏi.
          Phó Thiêm nói rằng:
         - Phụng mệnh giữ thành bảo toàn được thành là công lao của tôi; nếu trái mệnh tác chiến, nếu tổn thất nhân mã phụ với đất nước thì chết cũng chẳng có giá trị gì.
          Tưởng Thư bảo rằng:
          - Ông giữ thành là việc của ông, tôi ra đánh là việc của tôi, chúng ta ai nấy làm theo chí hướng của mình đi.
          Thế là Tưởng Thư dẫn bộ hạ của mình xuất kích, Phó Thiêm cho rằng Tưởng Thư quả thực ra tác chiến nên nhân đó không phòng bị. Nhưng Tưởng Thư dẫn binh sĩ của mình đến đầu hàng Hồ Liệt. Hồ Liệt thừa cơ tập kích thành trì. Phó Thiêm chiến tử. Chung Hội nghe nói cửa ải Dương An Khẩu đã bị công hạ liền thẳng đến giữ được một số lượng lớn lương thực.
          Khương Duy nghe nói Chung Hội thống lĩnh các nhánh quân đã tiến vào Hán Trung, không thể không dẫn quân trở về. Bọn Dương Hân 杨欣 theo dấu truy kích đến Cường Xuyên Khẩu 强川口, hai bên triểu khai chiến đấu kịch liệt, Khương Duy binh bại tháo lui. Lại nghe nói Chư Cát Tự đã cắt đứt đường chiếm cứ đầu cầu, thế là liền từ Khổng Hàm Cốc 孔函谷 tiến vào Bắc đạo, chuẩn bị xuyên qua hậu phương của Chư Cát Tự.
          Chư Cát Tự sau khi nghe được tin tình báo, liền lui 30 dặm. Khương Duy tiến vào Bắc đạo hơn 30 dặm, nghe nói Chư Cát Tự triệt thoái, lập tức quay lại đuổi theo, từ đầu cầu thông qua. Chư Cát Tự liền tiến lên chặn Khương Duy, nhưng chậm một bước nên không kịp.
          Khương Duy dẫn binh lui đến Âm Bình, tụ tập quân đội, muốn đến quan thành. Lại nghe tình báo nói quan thành đã bị quân địch công hạ, liền triệt thoái về hướng bắc, gặp lúc Liêu Hoá, Trương Dực, Đổng Quyết tập hợp binh lực, trấn giữ Kiếm Các 剑阁 để chống lại Chung Hội.
          Đặng Ngải tiến binh đến Âm Bình, định hợp với đội quân của Chư Cát Tự cùng từ Giang Du 江油 tiến thẳng đến Thành Đô 成都. Nhiệm vụ của Chư Cát Tự là ngăn chặn Khương Duy, thế là bèn dẫn quân tiến đến Bạch thuỷ 白水 hợp cùng với Chung Hội. Chung Hội muốn độc chiếm quân quyền, liều vu cáo Chư Cát Tự nhát gan, đồng thời dùng xe tù áp giải Chư Cát Tự về kinh, đem toàn bộ quân đội của Chư Cát Tự thống quản dưới tay mình.
          Khương Duy sắp xếp doanh trại, trấn giữ nơi hiểm yếu, Chung Hội tiến công nhưng không thắng lợi. Đường vận chuyển lương thực xa xôi khó khăn, tướng Nguỵ muốn dẫn quân triệt hồi.
          Đặng Ngải quyết định từ Âm Bình xuất phát đi theo đường nhỏ, kinh qua đình Đức Dương 德阳 của triều Hán tiến thẳng đến huyện Bồi , phía tây của Kiếm Các 剑阁 100 dặm, tại nơi đó tiến vào vùng bình nguyên, dùng kị binh đánh vào nơi hiểm yếu của quân địch. Quân trấn giữ Kiếm Các nhất định quay đầu chạy về huyện Bồi, thế thì Chung Hội 2 xe xếp hàng cùng tiến; nếu quân trấn giữ Kiếm Các không quay đầu, thì binh lực tiếp ứng cho huyện Bồi không đủ, như vậy khiến cho quân Thục Hán đầu đuôi không thể tự giữ.
          Thế là Đặng Ngải dẫn quân từ Âm Bình vượt qua 700 dặm vùng đất không có người, đục núi thông đường, bắt cầu sửa đường, núi cao hang sâu gian khổ nguy hiểm đến cực điểm.
          Đặng Ngải đến Giang Du, tướng Thục Hán là Mã Mạo 马邈 đầu hàng. Chư Cát Chiêm 诸葛瞻 thống lĩnh quân binh chống lại Đặng Ngải, Đặng Ngải đuổi theo đánh bại quân tiên phong của Chư Cát Chiêm. Chư Cát Chiêm lui binh đóng tại Miên Trúc 绵竹. Đặng Ngải viết thư cho Chư Cát Chiêm dụ hàng. Chư Cát Chiêm cả giận, chém sứ giả của Đặng Ngải, bày thế trận đợi Đặng Ngải tiến công.
          Đặng Ngải sai con là Huệ Đường Đình Hầu Đặng Trung 惠唐亭侯邓忠 tấn công cánh phải của Chư Cát Chiêm, sai Tư Mã Sư Toản 司马师纂 tấn công cánh trái. Lúc đầu bất lợi, kị binh của Đặng Trung, Tư Mã Toản quay đầu tái chiến, đánh bại quân địch, giết chết Chư Cát Chiêm và Hoàng Sùng 黄崇. Con Chư Cát Chiêm là Chư Cát Thượng 诸葛尚 giục ngựa xông trận và cũng bị chết.
          Người Thục Hán không ngờ quân Nguỵ phút chốc đã đến, chưa chuẩn bị tốt việc phòng thủ. Nghe nói Đặng Ngải đã tiến vào vùng bình nguyên, bách tính vô cùng kinh hoảng lũ lượt chạy trốn vào rừng sâu đầm lớn, không có cách nào chống cự.
          Hậu chủ Lưu Thiện 刘禅 cùng quần thần thương nghị, quyết định đầu hàng Đặng Ngải. Đặng Ngải thay mặt Nguỵ Nguyên Đế tiếp nhận sự đầu hàng. Vương triều Thục Hán kéo dài đã được 42 năm đến đây là diệt vong.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 08/9/2017

Nguyên tác Trung văn
THỤC HÁN DIỆT VONG
蜀汉灭亡
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post