Dịch thuật: Tào Thực bảy bước thành thơ

TÀO THỰC BẢY BƯỚC THÀNH THƠ

          Nguỵ Vương Tào Tháo 曹操 có 4 người con, con trưởng là Tào Phi 曹丕, riêng người con thứ 3 là Tào Thực 曹植 tài hoa nhất. Tào Tháo thấy Tào Thực không những làm thơ hay, mà từ phú cũng giỏi nên rất yêu mến, nhiều lần muốn lập Tào Thực làm thái tử. Nhưng nhiều đại thần không tán thành, họ cho rằng: từ xưa đến giờ đều là con trưởng, nếu phá lệ, e sẽ loạn. Cho nên đành lập Tào Phi làm thái tử.
          Năm 220, Tào Tháo bệnh nặng và qua đời, con trưởng Tào Phi kế thừa vương vị. Tào Phi sau khi lên ngôi không yên tâm với mấy người em, sợ họ uy hiếp vương vị, nên đã cho họ trở về đất phong của mình. Tào Thực tính tình khoan hậu, rất được lòng người. Tào Phi từ lâu muốn trừ khử Tào Thực, nhưng khổ nỗi chưa có cơ hội. Một lần nọ, Tào Thực sau bữa rượu dã mắng sứ giả của Tào Phi. Tào Phi lập tức sai người bắt Tào Thực đưa đến Lạc Dương 洛阳. Tào Thực vừa đến, Tào Phi liền nói rằng:
          - Ta và ngươi tuy là anh em ruột, nhưng chuyện này theo quốc pháp mà xử. Ngươi ngạo mạn phạm thượng, phải trị tội, nhưng niệm tình là anh em, ta cho ngươi một cơ hội sống. Hạn cho ngươi trong 7 bước phải làm xong một bài thơ. Làm được thì tha, làm không được thì đừng trách ta không niệm tình.
          Tào Thực biết Tào Phi ghen ghét tài năng của mình, nhưng không ngờ phụ thân vừa mới mất, Tào Phi đã muốn hại chết mình, trong lòng cảm khái muôn phần, mới bước được 3 bước đã buột miệng đọc bài thơ:
Chử đậu nhiên đậu ki
Đậu tại phủ trung khấp
Bản thị đồng căn sinh
Tương tiên hà thái cấp
煮豆燃豆萁
豆在釜中泣
本是同根生
相煎何太急
Nấu đậu đun củi đậu
Đậu trong nồi than khóc
Vốn cùng gốc sinh ra
Sao nấu nhau quá gấp
          Trong thơ, Tào Thực ví Tào Phi nấu đậu, ví mình là hạt đậu, ý thơ nói lên việc huynh đệ tương tàn, chẳng phải là dùng củi đậu để nấu đậu sao?
          Tào Phi nghe qua, mặt lúc đỏ lúc trắng, cả buổi không thốt lên được tiếng nào. Qua một lúc lâu mới nói:
        - Tào Thực là em của ta, đối với thiên hạ ta có thể khoan dung, huống hồ Tào Thực là em?
          Kết quả, Tào Phi đành tha Tào Thực, biếm tước vị, phong làm An Hương Hầu 安乡侯, cho về lãnh địa của Tào Thực.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 19/6/2017

Nguyên tác Trung văn
TÀO THỰC THẤT BỘ THÀNH THI
曹植七步成诗
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post