Dịch thuật: Nguỵ Vô Kị quảng chiêu môn khách

NGUỴ VÔ KỊ QUẢNG CHIÊU MÔN KHÁCH

          Tín Lăng Quân Nguỵ Vô Kị 信陵君魏无忌 (? – năm 243 trước công nguyên): tính là Cơ , thị là Nguỵ , danh Vô Kị 无忌, người nước Nguỵ thời Chiến Quốc, con của Nguỵ Chiêu Vương 魏昭王, em cùng cha khác mẹ với Nguỵ An Li Vương 魏安釐王. Tín Lăng Quân Nguỵ Vô Kị là chính trị gia, quân sự gia nổi tiếng thời Chiến Quốc, thời Nguỵ An Li Vương làm quan đến chức Tướng quốc nước Nguỵ. Ông cùng Bình Nguyên Quân Triệu Thắng 平原君赵胜 nước Triệu, Mạnh Thường Quân Điền Văn 孟尝君田文 nước Tề, Xuân Thân Quân Hoàng Yết 春申君黄歇nước Sở hợp xưng là “Chiến Quốc tứ công tử”.
          Năm 277 trước công nguyên, phụ thân của Nguỵ Vô Kị là Nguỵ Chiêu Vương qua đời, anh trai Nguỵ Vô Kị là Nguỵ Ngữ 魏圉 kế thừa vương vị nước Nguỵ, đó là Nguỵ An Li Vương.
          Năm 273 trước công nguyên, Tần Chiêu Vương 秦昭王 sai Bạch Khởi 白起 tấn công nước Nguỵ, Mạnh Thường Quân Điền Văn tiến cử Mang Mão 芒卯 làm chủ soái, thống lĩnh quân đội nước Nguỵ giao chiến với quân Tần. Bạch Khởi đánh bại quân Nguỵ tại Hoa Dương 华阳, giết chết 13 vạn quân Nguỵ, Mang Mão đại bại tháo chạy, người tiến cử là Điền Văn nhân đó bị Nguỵ An Li Vương miễn chức Thừa tướng. Sau khi Điền Văn thất thế, nhiều môn khách của ông bỏ ông để theo Nguỵ Vô Kị, Nguỵ Vô Kị nhân đó dần thay thế địa vị của Điền Văn tại nước Nguỵ.
          Con người Nguỵ Vô Kị khoan dung nhân hậu, lấy lễ đối đãi kẻ sĩ, kẻ sĩ tranh nhau đến quy phụ, lúc đông nhất có đến hơn 3000 thực khách. Cho nên uy danh của Nguỵ Vô Kị lúc bấy giờ vang xa, các nước chư hầu liên tiếp hơn 10 năm không dám động binh xâm phạm lãnh thổ nước Nguỵ.
          Có một lần, Nguỵ Vô Kị cùng Nguỵ An Li Vương đang đánh cờ, từ biên giới phía bắc truyền về tin cảnh báo, nói rằng nước Triệu phát binh xâm phạm, chuẩn bị tiến vào biên giới nước Nguỵ. Nguỵ An Li Vương lập tức bỏ cờ, chuẩn bị triệu tập đại thần thương nghị. Nguỵ Vô Kị khuyên Nguỵ An Li Vương, đó chỉ là cuộc đi săn của Triệu Vương, không phải họ xâm phạm biên giới, và tiếp tục cùng Nguỵ An Li Vương đánh cờ. Lúc này, Nguỵ An Li vương lo lắng không yên, không lòng dạ nào để đánh cờ. Chẳng bao lâu, tin tức từ phương bắc lại truyền đến, chứng thực lời nói của Nguỵ Vô Kị. Nguỵ An Li Vương cảm thấy kinh ngạc, hỏi Nguỵ Vô Kị sao lại biết. Nguỵ Vô Kị nói với Nguỵ An Li Vương, trong số môn khách của ông, có người thâm nhập thám thính bí mật của Triệu Vương, có thể báo cáo với Nguỵ Vô Kị hành động của Triệu Vương bất cứ lúc nào. Từ đó, Nguỵ An Li Vương sợ tài năng của Nguỵ Vô Kị, không dám giao quốc sự cho Nguỵ Vô Kị xử lí.
          Đương thời, nước Nguỵ có một ẩn sĩ tên là Hầu Doanh 侯赢 đã 70 tuổi, nhân vì nhà nghèo, làm tiểu lại giữ cổng thành Di môn 夷门. Sau khi Nguỵ Vô Kị nghe nói đến người này liền đến thăm, đồng thời muốn dùng hậu lễ để tặng, nhưng Hầu Doanh không nhận. Thế là Nguỵ Vô Kị mở đại hội tân khách, sau khi đợi mọi người đến đông đủ, Nguỵ Vô Kị đưa xe ngựa cùng tuỳ tùng, xe để trống chỗ bên trái, đích thân đến Di môn đón Hầu Doanh. Để dò ý Nguỵ Vô Kị, Hầu Doanh bước thẳng lên xe ngồi vào chỗ ngồi phía trên của Nguỵ Vô Kị để trống, lại còn bảo Nguỵ Vô Kị đưa ông đi thăm người bạn làm nghề hàng thịt ở chợ. Nguỵ Vô Kị liền đánh xe đến chợ, Hầu Doanh xuống xe đi gặp bạn là Chu Hợi  朱亥, còn Nguỵ Vô Kị tay nắm cương ngựa đứng đợi một bên. Lúc bấy giờ. Tướng quốc, Thừa tướng, tông thất nước Nguỵ cùng các tân khách đều ngồi đầy nhà, đợi Nguỵ Vô Kị trở về khai yến, tuỳ tùng của Nguỵ Vô Kị đều mắng thầm Hầu Doanh, riêng Nguỵ Vô Kị vẫn lộ sắc mặt vui vẻ, đợi cho đến khi Hầu Doanh chuyện trò xong mới tiếp tục đưa Hầu Doanh về dự tiệc. Qua sự kiện đó, Nguỵ Vô Kị đã có được thanh danh lấy lễ đãi kẻ sĩ trong lòng đại chúng nơi phố chợ ở nước Nguỵ.

                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                    Quy Nhơn 21/4/2017

Nguồn
Previous Post Next Post