Dịch thuật: Tam hộ vong Tần (thành ngữ)

TAM HỘ VONG TẦN
三户亡秦
 BA HỘ CÓ THỂ DIỆT ĐƯỢC TẦN

Giải thích: nguyên chỉ nước Sở tuy chỉ có mấy hộ nhân gia, nhưng có thể diệt được nước Tần. Ví lực lượng chính nghĩa tạm thời suy yếu, có lòng tin tất thắng tiêu diệt bạo lực.
Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁 Sử kí – Hạng Vũ bản kỉ 史记 - 项羽本纪

          Cuối triều Tần, Trần Thắng 陈胜, Ngô Quảng 吴广 tại Đại Trạch hương 大泽乡 khởi nghĩa phản Tần. Hạng Lương 项梁 và cháu là Hạng Vũ 项羽 tại quận Cối Kê 会稽 khởi binh hưởng ứng.
          Lúc bấy giờ, Trần Thắng đánh Quảng Lăng 广陵 thất bại. bộ hạ của Trần Thắng là Thiệu Bình 邵平 đến tìm Hạng Lương, giả truyền mệnh lệnh của Trần Thắng, bảo Hạng Lương phát binh đánh quân Tần. Hạng Lương vui vẻ lãnh mệnh, dẫn binh vượt sông tiến về phía tây, thế không gì ngăn nổi. Nghĩa quân các lộ tấp nập theo về, quân Hạng Lương nhanh chóng lớn mạnh.
          Có một ông lão sống ở đất Sào tên là Phạm Tăng 范增, tài nghệ đầy mình. Một ngày nọ, Phạm Tăng đi bái kiến Hạng Lương, khuyên Hạng Lương rằng:
          - Lúc đầu Tần diệt 6 nước, nước Sở vô tội bị diệt, đó là điều oan uổng nhất. Năm đó, Sở Hoài Vương 楚怀王 bị gạt đến Tần, bị người Tần bắt lại, vì uất ức mà chết ở nước Tần. Vì thế người nước Sở không ai là không thương cảm Hoài Vương, họ luôn nhớ đến việc báo thù rửa nhục, cho nên Sở Nam Công 楚南公 từng nói: ‘Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở’; 楚虽三户, 亡秦必楚  Sở tuy còn 3 hộ nhưng Sở tất diệt được Tần (tam hộ vong Tần 三户亡秦). Người nước Sở đến nay vẫn ghi nhớ không quên. Lần này Trần Thắng tuy khởi nghĩa phản Tần trước tiên, nhưng lại không lập con cháu đời sau của Sở Vương, mà tự mình lại lập làm Vương, nên mất đi sự ủng hộ của người nước Sở, cho nên thế lực của ông ta không thể lâu dài. Tướng quân khởi sự tại Giang Đông, tướng sĩ nước Sở sở sĩ nổi lên như ong hưởng ứng ngài, ủng hộ ngài chỉ là nhân vì tiên nhân của ngài đều là tướng nước Sở. Người Sở mong ngài có thể lập con cháu đời sau của Sở Vương, phục hưng nước Sở!
          Thế là Hạng Lương tìm đến người cháu của Sở Hoài Vương, lập lên làm Sở Vương để thuận lòng dân. Hạng Lương tự phong mình là Vũ Tín Quân 武信君, trong một thời gian ngắn, thanh thế không ai có thể sánh lại.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                Quy Nhơn 28/02/2017

Nguyên tác Trung văn
TAM HỘ VONG TẦN
三户亡秦
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post