Dịch thuật: Kế công hành thưởng (thành ngữ)

KẾ CÔNG HÀNH THƯỞNG
计功行赏
 THEO CÔNG MÀ THƯỞNG

Giải thích: khảo định công  tích mà ban thưởng
Xuất xứ: Tấn . Trần Thọ 陈寿: Tam Quốc Chí – Ngô Thư – Ngu Phiên truyện 三国志 - 吴书 - 虞翻传.

          Cuối thời Đông Hán, tại Dư Diêu 余姚 Cối Kê 会稽 có một người tên là Ngu Phiên 虞翻, học vấn uyên bác, được Thái thú Cối Kê là Vương Lãng 王朗 cho làm công tào. Tôn Sách 孙策 chinh thảo Cối Kê, Ngu Phiên biết Tôn Sách rất được bách tính ủng hộ, liền khuyên Vương Lãng không nên đối kháng với Tôn Sách. Vương Lãng không nghe, kết quả thất bại đành phải trốn chạy. Tôn Sách sau khi chiếm lĩnh Cối Kê, vẫn để Ngu Phiên làm công tào, đồng thời đối đãi như bạn bè.
          Về sau, Tôn Sách định đoạt lấy Dự Chương 豫章. Lúc bấy giờ Hoa Hâm 华歆 giữ chức Thái thú quận Dự Chương. Tôn Sách nhờ Ngu Phiên đi thuyết phục Hoa Hâm dâng thành. Tôn Sách nói rằng:
          - Hoa Hâm tuy danh khí rất lớn, nhưng không phải là đối thủ của ta. Nếu đánh nhau, không thể không làm hại đến bách tính. Nhờ ông dem ý của ta nói với ông ấy cho rõ ràng.
          Ngu Phiên phụng mệnh. Sau khi đến Dự Chương, Ngu Phiên nói với Hoa Hâm:
          - Nghe nói ông và Vương phủ quân (Vương Lãng) nổi tiếng ngang nhau. Tôi tuy ở phía đông, cũng thường kính trọng ông ấy.
          Hoa Hâm nói rằng:
          - Tôi không bằng Vương Cối Kê.
          Ngu Phiên nhân cơ hội hỏi:
          - Không biết binh lực của Dự Chương so với Cối Kê như thế nào?
          Hoa Hâm đáp:
          - Kém xa.
          Thế  là Ngu Phiên nói:
          - Tôn tướng quân trí mưu cái thế, dụng binh như thần, tình hình bình định Cối Kê  ông nhất định đã nghe qua. Ông nếu muốn giữ thành, sức như ngàn cân treo sợi tóc. Đại quân của Tôn tướng quân cách đây rất gần, nếu không tính sớm, e rằng hối hận không kịp.
          Cuối cùng thuyết phục được Hoa Hâm đáp ứng dâng thành. Tôn Sách sau khi thuận lợi chiếm lĩnh Dự Chương, liền theo công trạng mà ban thưởng, đặc biệt khen Ngu Phiên, nói rằng:
          - Ông vẫn là thân phận công tào nhưng làm “Tiêu Hà” 萧何 của ta, trấn thủ Cối Kê.

                                                             Huỳnh Chương Hưng
                                                   Quy Nhơn 12/12/2016

Nguyên tác Trung văn
KẾ CÔNG HÀNH THƯỞNG
计功行赏
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post