Dịch thuật: Nhị thập tứ sửNHỊ THẬP TỨ SỬ

         Nhị thập tứ sử là tổng xưng 24 bộ chính sử cổ đại do các triều đại của Trung Quốc biên soạn, gồm:

1- Sử kí 史记: Tư Mã Thiên 司马迁 (Tây Hán)
2- Hán Thư 汉书: Ban Cố 班固 (Đông Hán)
3- Hậu Hán Thư 后汉书: Phạm Việp 范晔 (Nam triều)
4- Tam Quốc Chí 三国志: Trần Thọ 陈寿 (Tây Tấn)
5- Tấn Thư 晋书: nhóm Phòng Huyền Linh 房玄龄 (Đường)
6- Tống Thư 宋书: Thẩm Ước 沈约 (Lương)
7- Nam Tề Thư 南齐书: Tiêu Tử Hiển 萧子显 (Lương)
8- Lương Thư 梁书: Diêu Tư Liêm 姚思廉 (Đường)
9- Trần Thư 陈书: Diêu Tư Liêm 姚思廉 (Đường)
10- Nguỵ Thư 魏书: Nguỵ Thu 魏收 (Bắc Tề)
11- Bắc Tề Thư 北齐书: Lí Bách Dược 李百药 (Đường)
12- Chu Thư 周书: nhóm Lệnh Hồ Đức Phần 令狐德棻 (Đường)
13- Tuỳ Thư 隋书: nhóm Nguỵ Trưng 魏徵 (Đường)
14- Nam Sử 南史: Lí Diên Thọ 李延寿 (Đường)
15- Bắc Sử 北史: Lí Diên Thọ 李延寿 (Đường)
16- Cựu Đường Thư 旧唐书: nhóm Lưu Hu 刘昫 (Hậu Tấn)
17- Tân Đường Thư 新唐书: Âu Dương Tu 欧阳修, Tống Kì 宋祁 (Tống)
18- Cựu Ngũ Đại Sử 旧五代史: nhóm Tiết Cư Chính 薛居正 (Tống)
19- Tân Ngũ Đại Sử 新五代史: Âu Dương Tu 欧阳修 (Tống)
20- Tống Sử 宋史: nhóm Thoát Thoát 脱脱 (Nguyên)
21- Liêu Sử 辽史: nhóm Thoát Thoát 脱脱 (Nguyên)
22- Kim Sử 金史: nhóm Thoát Thoát 脱脱 (Nguyên)
23- Nguyên Sử 元史: nhóm Tống Liêm 宋濂, Vương Huy 王褘 (Minh)
24- Minh Sử 明史: nhóm Trương Đình Ngọc 张廷玉 (Thanh)

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 29/9/2016

Nguồn
Previous Post Next Post