Dịch thuật: Chu Nguyên Chương truy tôn tổ tiên đời trước

CHU NGUYÊN CHƯƠNG TRUY TÔN TỔ TIÊN ĐỜI TRƯỚC

         Từ rất lâu ở Trung Quốc đã có việc đế vương truy tôn tiên nhân của mình làm đế, cho nên nói:
          Tôn kính tiên thế, nhân chi chí tình. Tổ phụ hữu thiên hạ, truyền chi vu tử tôn. Tử tôn hữu thiên hạ giả, truy tôn vu tổ khảo.
          尊敬先世, 人之至情. 祖父有天下, 传之于子孙子. 孙有天下者, 追尊于祖考.
          (Tôn kính tổ tiên đó là chí tình của con người. Tổ phụ có được thiên hạ, sẽ truyền cho con cháu. Con cháu có được thiên hạ, sẽ truy tôn tổ phụ).
          Theo Chu Nguyên Chương 朱元璋, việc làm này là “cổ kim chi thông nghĩa”, là việc thiên kinh địa nghĩa. Cho nên, trước khi lên ngôi, Chu Nguyên Chương đã sai bộ Lễ viết thần chủ của cao tổ phụ mẫu, tằng tổ phụ mẫu, tổ phụ mẫu và phụ mẫu, lập đàn tế, và tế vào ngày 4 tháng Giêng năm Hồng Vũ 洪武thứ 1 (năm 1368), ông đích thân tế Thiên Địa ở Nam giao, sau đó mới cử hành nghi thức đăng cực một cách long trọng. Sau khi nghi thức kết thúc, Chu Nguyên Chương dẫn các con cháu cung kính đưa thần chủ của tổ khảo, tổ tỉ ba đời và thần chủ khảo tỉ an vị nơi Thái miếu, dâng ngọc bảo, ngọc sách, vì thế tiên nhân bốn đời được tôn là Hoàng đế và Hoàng hậu.
          Theo ghi chép trong Chu thị thế đức bi kí 朱氏世德碑记, ngự chế của Chu Nguyên Chương, tình hình tổ khảo tổ tỉ đời trước của Chu Nguyên Chương chỉ có thể truy đến Ngũ Thế Tố. Ngũ Thế Tổ tên là Chu Trọng Bát 朱仲八, vợ họ Trần . “Từ Trọng Bát trở lên không thể tra được”. Từ Trọng Bát trở xuống lần lượt là:
          - Cao tổ phụ Chu Bách Lục 朱百六 (con thứ 3 của Chu Trọng Bát 仲八), Cao tổ mẫu họ Hồ .
          - Tằng tổ phụ Chu Tứ Cửu 朱四九 (con thứ của Chu Bách Lục 朱百六), Tằng tổ mẫu họ Hầu .
          - Tổ phụ Chu Sơ Nhất 朱初一 (con trưởng của Chu Tứ Cửu 朱四九), Tổ mẫu họ Vương .
          Chu Trọng Bát, Chu Bách Lục, Chu Sơ Nhất, 3 đời này đều cư trú hẽm Chu Gia 朱家, làng Thông Đức 通德, huyện Cú Dung 句容 cách thành Nam Kinh 南京 40 dặm, sống bằng nghề nông. Đến thời Chu Sơ Nhất, bị triều Nguyên xếp vào hộ đào kim (đãi vàng). Nhưng do bởi vùng Cú Dung không sản xuất vàng, khó mà giao nộp đủ số lượng vàng đã ấn định lên quan phủ, nên đành vượt sông Hoài vào năm Chí Nguyên 至元 thứ 26 triều Nguyên (năm 1289), định cư tại gò Tôn Gia 孙家 phía bắc thành Tứ Châu 泗州. Cả nhà Chu Sơ Nhất cư trú tại gò Tôn Gia 38 năm, sống bằng nghề khẩn hoang trồng trọt.
          Trong nghi thức truy tôn long trọng này,
- Chu Bách Lục được tôn là Đức Tổ Huyền Hoàng Đế 德祖玄皇帝, Hồ thị được tôn là Huyền Hoàng Hậu 玄皇后.
- Chu Tứ Cửu 朱四九 được tôn là Ý Tổ Hằng Hoàng Đế 懿祖恒皇帝, Hầu thị được tôn là Hằng Hoàng Hậu 恒皇后.
- Chu Sơ Nhất 朱初一 được tôn là Hi Tông Dụ Hoàng Đế 熙宗裕皇帝, Vương thị được tôn là Dụ Hoàng Hậu 裕皇后 

Chú của người dịch
          Cao tổ phụ của Chu Nguyên Chương là Chu Bách Lục朱百六
          Tằng tổ phụ của Chu Nguyên Chương là Chu Tứ Cửu朱四九
          Tổ phụ của Chu Nguyên Chương là Chu Sơ Nhất朱初一
          Phụ thân của Chu Nguyên Chương là Chu Ngũ Tứ 朱五四tức Chu Thế Trân 朱世珍được tôn là Nhân Tổ Thuần Hoàng Đế 仁祖淳皇帝, mẹ họ Trần được tôn là Thuần Hoàng Hậu 淳皇后.

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                       Quy Nhơn 25/7/2016

Nguyên tác Trung văn
CHU NGUYÊN CHƯƠNG TRUY TÔN TIÊN THẾ TỔ KHẢO
朱元璋追尊先世祖考
Trong quyển
MINH TRIỀU ĐẾ VƯƠNG LĂNG
明朝帝王陵
Tác giả: Hồ Hán Sinh 胡汉生
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã, 2001
Previous Post Next Post