Dịch thuật: Đường Đình sơn, Viên Dực sơn堂庭山, 猨翼山
    又东三百里, 曰堂庭之山, 多棪木, 多白猿, 多水玉, 多黄金.
    又东三百八十里, 曰猨翼之山, 其中多怪兽, 水多怪鱼, 多白玉, 多蝮虫 (1), 多怪蛇, 多怪木, 不可以上!
                                     (山海经)

ĐƯỜNG ĐÌNH SƠN, VIÊN DỰC SƠN
         Hựu đông tam bách lí, viết Đường Đình chi sơn, đa diễm mộc, đa bạch viên, đa thuỷ ngọc, đa hoàng kim.
          Hựu đông tam bách bát thập lí, viết Viên Dực chi sơn, kì trung đa quái thú, thuỷ đa quái ngư, đa bạch ngọc, đa phúc trùng (1), đa quái xà, đa quái mộc, bất khả dĩ thướng!
                                                                                (Sơn hải kinh)

ĐƯỜNG ĐÌNH SƠN, VIÊN DỰC SƠN
          Từ Chiêu Dao sơn hướng về phía đông 300 dặm là Đường Đình sơn, trên núi có nhiều cây diễm, nhiều vượn trắng, trong núi còn có nhiều thuỷ tinh và vàng.
          Lại hướng về phía đông 380 dặm là Viên Dực sơn, trên núi có nhiều quái thú, trong nước ở gần đó có nhiều quái ngư, trong núi có nhiều bạch ngọc, cũng có nhiều phúc trùng, nhiều rắn độc, nhiều cây lạ. Núi này hiểm trở không thể leo lên.

Chú của nguyên tác
1- Phúc trùng蝮虫: cũng gọi là “phản tị trùng” 反鼻虫, một loại rắn độc thời cổ.  

                                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 30/4/2016

Nguyên tác
ĐƯỜNG ĐÌNH SƠN, VIÊN DỰC SƠN
堂庭山, 猨翼山
Trong quyển
SƠN HẢI KINH
山海经
Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)
Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post