Dịch thuật: Thước sơn, Chiêu Dao sơn鹊山, 招摇山
    南山经之首, 曰鹊山 (*). 其首曰招摇山, 临于西海之上, 多桂, 多金玉. 有草焉, 其状如韭而青华, 其名曰祝余, 食之不饥. 有木焉, 其状如穀百黑理, 其华四照, 其名曰迷穀, 佩之不迷. 有兽焉, 其状如禺而白耳, 伏行人走, 其名曰狌狌 (1), 食之差善走. 丽麂 (**) 之水出焉, 而西流注于海, 其中多育沛,佩之无瘕疾.

THƯỚC SƠN, CHIÊU DAO SƠN
          “Nam sơn kinh” chi thủ, viết Thước sơn (*). Kì thủ viết Chiêu Dao sơn, lâm vu tây hải chi thượng, đa quế, đa kim ngọc. Hữu thảo yên, kì trạng như cửu nhi thanh hoa, kì danh viết Chúc Dư, thực chi bất cơ. Hữu mộc yên, kì trạng như Cốc bách hắc lí, kì hoa tứ chiếu, kì danh viết Mê Cốc, bội chi bất mê. Hữu thú yên, kì trạng như ngu nhi bạch nhĩ, phục hành nhân tẩu, kì danh viết Tinh Tinh (1), thực chi sai thiện tẩu. Lệ Kỉ (**) chi thuỷ xuất yên, nhi tây lưu chú vu hải, kì trung đa dục phái (***), bội  chi vô hà tật.

THƯỚC SƠN, CHIÊU DAO SƠN
          Hệ núi đứng đầu ở phương nam gọi là Thước sơn. Ngọn núi đứng đầu của hệ núi này tên là Chiêu Dao sơn, núi đứng cao cao bên bờ biển phía tây, trên núi có nhiều quế, trong núi cũng có nhiều vàng và ngọc. Trên núi có một loại cỏ hình dáng giống cây hẹ, nở hoa màu xanh, tên của loại cỏ này gọi là Chúc Dư, ăn vào sẽ cảm thấy không đói. Trên núi có một loại cây, hình trạng giống cây Cốc, có vằn đen, ánh sáng của nó chiếu bốn bên, tên của loại cây này là Mê Cốc, đeo nó bên cạnh mình thì sẽ không mê lầm. Trên núi có loài thú, giống con vượn đuôi dài, trên đầu có đôi tai màu trắng, hướng về trước mà bò, cũng có thể đứng thẳng đi như con người, tên của loại thú này là Tinh Tinh, ăn thịt của nó có thể đi rất nhanh. Sông Lệ Kỉ bắt nguồn từ núi này, sau đó chảy về phía tây rồi đổ ra biển, trong những sông phụ cận có nhiều dục phái, mang nó theo bên người có thể tránh được bệnh trướng bụng.

Chú của nguyên tác
1- Tinh : tức tinh tinh 猩猩

Chú của người dịch
*- Trong nguyên tác, chữ “thước” gồm chữ bên trái, chữ bên phải, và chú đó là chữ cổ.
**- Lệ Kỉ丽麂: trong nguyên tác, chữ “kỉ” gồm chữ 鹿 ở trên và chữ ở dưới. Vì máy không có chữ đó nên tạm mượn chữ .
***- Dục phái 育沛: theo truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, dục phái một loại sinh vật sinh trưởng trong sông Lệ Kỉ. Mang nó bên cạnh có thể tránh được bệnh trướng bụng.

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 14/3/2016

Nguyên tác
THƯỚC SƠN, CHIÊU DAO SƠN
鹊山, 招摇山
Trong quyển
SƠN HẢI KINH
山海经
Tác giả: Lưu Hướng 刘向, Lưu Hâm 刘歆 (Tây Hán)
Cáp nhĩ Tân: Bắc phương văn nghệ xuất bản xã, 2013 
Previous Post Next Post