Dịch thuật: Thế nào là tịnh độ?

THẾ NÀO LÀ TỊNH ĐỘ?

          Tịnh độ (thổ) 净土 là thế giới lí tưởng của sinh mệnh. Phật giáo cho rằng thế giới mà mọi người đang sống là khổ, ô uế, gọi là “uế độ (thổ)” 秽土; đối lại, thế giới mà Phật trú ngụ là thanh tịnh, giải thoát, không ô nhiễm, gọi là “tịnh độ (thổ)” 净土. Nhân đó, tịnh độ có thể nói là lí tưởng quốc của Phật giáo.
          Phật giáo đại thừa cho rằng, thập phương thế giới có vô số Phật, cho nên cũng có vô số tịnh độ.
Lấy không gian mà nói, tịnh độ Phật quốc mà mọi người đều biết, như:
- Phương đông có A Súc Như Lai quốc độ 如来国土 (1)
- Phương tây có Di Đà tịnh độ 弥陀净土
- Phương nam có Bảo Sinh Phật quốc độ 宝生佛国土
Lấy thời gian mà nói:
- Quá khứ có tịnh độ của Nhiên Đăng Phật 燃灯佛
- Vị lai có Đâu suất thiên 兜率天 của Di Lặc Bồ Tát 弥勒菩萨 đang đợi thành Phật.
- Hiện tại có Linh Sơn tịnh độ 灵山净土 của Thích Ca Mâu Ni Phật 释迦牟尼佛.
Mỗi tôn Phật đều theo bản nguyện của mình và nhân duyên của chúng sinh để kiến tạo nên Phật quốc hoàn mĩ.

Chú của người dịch
1- Trong nguyên tác, chữ “Súc” này gồm bộ  “môn” bên ngoài và chữ “chúng” bên trong.
          Phật học từ điển của Đoàn Trung Còn, ở mục A Súc (Phật) cũng ghi chữ “Súc” như thế.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng
                                                                  Quy Nhơn 25/7/2015

Nguyên tác Trung văn trong
QUAN ÂM TIỂU BÁCH KHOA
观音小百科
Tác giả: Nhan Tố Tuệ 颜素慧
Trường Sa – Nhạc Lộc thư xã, 2002
Previous Post Next Post