Dịch thuật: Yển nguyệt đường

YỂN NGUYỆT ĐƯỜNG
偃月堂

          Ví nơi mà quyền thần hãm hại trung lương.
          Điển xuất từ Tân Đường thư – Gian thần truyện thượng – Lí Lâm Phủ 新唐书 - 奸臣传上 - 李林甫 
          Thời Đường, Lí Lâm Phủ 李林甫 là tên gian tướng. Để hãm hại trung thần, Lí Lâm Phủ đã cho xây riêng một toà nhà nơi hậu viện, có hình dáng cong như vầng trăng khuyết, đặt tên là “Yển Nguyệt đường” 偃月堂. Mỗi khi muốn hại ai, trước tiên hắn vào nhà đó, suy nghĩ tìm mọi cách để hại. Nếu khi hắn cười bước ra, chẳng bao lâu tai hoạ sẽ ập xuống nhà người đó.

Chú của người dịch
          林甫有堂如偃月, 号偃月堂. 每欲排构大臣, 即居之, 思所以中伤者. 若喜而出, 即其家碎矣.
                                                            (新唐书 - 奸臣传上 - 李林甫 )
          Lâm Phủ hữu đường như yển nguyệt, hiệu Yển Nguyệt đường. Mỗi dục bài cấu đại thần, tức cư chi, tư sở dĩ trúng thương giả. Nhược hỉ nhi xuất, tức kì gia toái hĩ.
                              (Tân Đường thư – Gian thần truyện thượng – Lí Lâm Phủ)
          Lí Lâm Phủ có một toà nhà như hình trăng khuyết, đặt tên là Yển Nguyệt đường. Mỗi khi muốn loại trừ đại thần, hắn liền vào ở trong đó, suy nghĩ tìm cách hại họ. Nếu khi hắn cười bước ra, thì nhà người đó tất sẽ bị tan nát.
          Nguồn http://xh.5156.edu.com/html5/59291.html

                                                                Huỳnh Chương Hưng
                                                                Quy Nhơn 19/5/2015

Nguồn
THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ
常用典故
Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍
Thượng Hải đại học xuất bản xã, 2005
Previous Post Next Post