Dịch thuật: Thất chi nhẫn失之忍
    自古达人, 何心得失? 子文三已, 下惠三黜, 二子泰然, 曾无愠色
                                      (忍经)

THẤT CHI NHẪN
          Tự cổ đạt nhân, hà tâm đắc thất? Tử Văn tam dĩ, Hạ Huệ tam truất, nhị tử thái nhiên, tằng vô uấn sắc.
                                                                                            (Nhẫn kinh)

THẤT CHI NHẪN
          Từ xưa, những người có tấm lòng rộng rãi độ lượng, họ làm gì so đo việc được mất? Tử Văn ba lần bị miễn quan, Hạ Huệ ba lần bị bãi chức, hai người ấy đều ung dung tự tại, không hề có sắc oán giận.

Chú của nguyên tác
          Trong Lỗ luận 鲁论có chép lời của Tử Trương 子张:
          Lệnh doãn Tử Văn, ba lần ra làm Lệnh doãn, mặt không có sắc vui mừng,  ba lần bị miễn quan, mặt không có sắc oán giận
          Tử Văn 子文 họ Đấu tên Cốc Vu Thố 谷于菟, tự Tử Văn 子文, làm Thượng khanh Lệnh doãn nước Sở. Tử Văn ba lần ra làm quan, giữ chức Lệnh doãn, vui mừng không hiện ra bên ngoài, ba lần bị bãi chức, oán giận cũng không hiện ra bên ngoài. Tâm ông ta an nhiên, không liên quan gì đến việc được mất.
          Trong Lỗ luận鲁论 cũng có chép, Hạ Huệ ba lần đảm nhậm chức Sĩ sư 士师, ba lần bị bãi truất. Có người hỏi ông:
Sao ông không rời bỏ  nước Lỗ?
          Ông đáp rằng:
          Người chính trực thanh bạch làm quan thì đi chỗ nào mà không bị bãi miễn? Những kẻ xu nịnh làm quan thì hà tất phải đi nước khác để làm?
          Mạnh Tử 孟子 bảo rằng:
          Hạ Huệ bị truất miễn chức quan mà không có lời oán giận; lúc cùng khốn cũng không tỏ vẻ đáng thương.
          Hạ Huệ 下惠 tức Liễu Hạ Huệ 柳下惠, họ Triển tên Cầm , quan Đại phu nước Lỗ. từng làm quan Sĩ sư 士师 cho nước Lỗ, ba lần bị bãi truất mà không rời bỏ nước ra đi.

Yếu nghĩa
          Tử Văn ba lần làm Lệnh Doãn mà không có sắc mặt vui mừng, ba lần bị bãi quan mà không có sắc mặt oán giận; Liễu Hạ Huệ giữ chức Sĩ sư, ba lần làm ba lần bị truất, cũng không có lời oán giận. Nhân vì họ xem nhẹ quyền thế phú quý, đem được mất của cá nhân đặt ra bên ngoài, cho nên gặp tình huống chợt có chợt mất, họ vẫn giữ được sự ung dung tự tại.

                                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                                           Quy Nhơn 07/4/2015

Nguồn
ĐẠO ĐỨC KINH
道德经
(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã
Previous Post Next Post