Dịch thuật: Nhạc Phi (tiếp theo kì 3)

NHẠC PHI
(tiếp theo kì 3)

          Tân Dã do bộ tướng của Lưu Dự là Thành Ích 成益 trấn giữ. Nhạc Phi sai Vương Quý đánh Đường Châu và Đặng Châu, Trương Hiến đánh Tín Dương. Nhạc Phi và bộ tướng Vương Vạn 王万 chia quân làm 2 lộ tiến đánh Tân Dã, quân nguỵ Tề nhìn thấy cờ hiệu chữ “Nhạc” khiếp sợ. Vừa mới giao chiến, quân nguỵ Tề đã bỏ trốn phần lớn. Nhạc Phi thừa cơ tiến vào chiếm đóng Tân Dã. Đường Châu, Đặng Châu, Tín Dương cũng lần lượt được thu phục.
          Nhạc Phi thu phục 6 quận Tương Dương, đây là điều mà triều đình không ngờ tới. Họ chỉ nghe quen tin chiến bại, nên hết lời ca tụng Nhạc Phi.
          Cao Tông đề bạt Nhạc Phi làm Tĩnh viễn Tiết độ sứ 靖远节度使, Hồ Bắc lộ Kinh Tương Đàm Châu Tiết độ sứ 湖北路荆襄潭州节度使. Nhạc Phi dâng thư:
          Nếu tập hợp 20 vạn tinh bính đánh thẳng vào trung nguyên, cần phải củng cố khu vực đã đánh thắng được, để chuẩn bị việc thu phục sơn hà.
          Khi Nhạc Phi lo việc thu phục sơn hà, quân phản loạn nông dân tại hồ Động Đình 洞庭 đã trở thành mối lo của triều đình. Dương Yêu 杨幺 từng cùng với Chung Tương 钟相 lãnh đạo nông dân tạo phản. Năm Kiến Viêm 建炎 thứ 4 (năm 1130), Dương Yêu kiến lập chính quyền Đại Sở, cải nguyên Thiên Tải 天载, giương ngọn cờ “đẳng quý tiện, quân bần phú” 等贵贱, 均贫富 (sang hèn bình đẳng nhau, giàu nghèo đều như nhau).
          Quân Sở công thành lấn đất, nhiều lần đánh bại quan binh, nhanh chóng chiếm lĩnh 19 huyện. Trong một lần chiến đấu, Chung Tương bị quan quân sát hại, Dương Yêu thu tập tàn quân chiếm lấy Long Dương 龙阳, thế lực dần khôi phục. Triều đình từng sai Vương Tiệp 王躞 đi tiễu trừ, nhưng bị thảm bại phải quay về.
          Lần này, triều đình sai Nhạc Phi đi chiêu hàng Dương Yêu. Bộ hạ của Nhạc Phi chủ yếu là người phương bắc, không giỏi thuỷ chiến, nghe nói đi đến hồ Động Đình, tướng sĩ trong lòng lo lắng. Nhạc Phi bảo rằng:
          Nếu như dùng binh đúng cách, lục chiến có thể thắng lợi mà thuỷ chiến cũng có thể thắng lợi. Chúng tướng không nên lo lắng, chúng ta thử thăm dò khả năng của Dương Yêu như thế nào!
          Nhạc Phi biết rằng, dùng lục quân đi đánh thuỷ quân của Dương Yêu, đây là điều mà binh gia đại kị. Quân tình khẩn cấp, lâm thời chiêu mộ thuỷ sư không kịp. Nhạc Phi cho rằng, quân địch không đoàn kết, nhiều người vì công danh lợi lộc mà tạo phản, chỉ cần cho họ công danh lợi lộc, nhất định nhiều người sẽ đầu hàng.
          Sau khi đem quân đội bố phòng, Nhạc Phi lập tức sai sứ giả đi chiêu hàng  bộ hạ của Dương Yêu. Chẳng bao lâu, tâm phúc của Dương Yêu là Hoàng Tá 黄佐 bằng lòng quy thuận triều đình. Nhạc Phi nói với chúng tướng rằng:
          Hoàng Tá là tâm phúc của Dương Yêu, nêu ông ta quả thật đầu hàng thì việc chinh thảo Dương Yêu chúng ta nắm chắc trong tay.
          Nhạc Phi muốn đích thân đi phủ dụ Hoàng Tá, bọn Ngưu Cao, Trương Hiến khuyên rằng:
          Hoàng Tá có khả năng trá hàng, chúng ta không nên tự chui đầu vào lưới.
          Nhạc Phi cười bảo rằng:
          Các tướng không nên lo lắng, tôi nhất định sẽ sống sót trở về.
          Nhạc Phi đơn thương độc mã đến trước doanh trại Hoàng Tá. Hoàng Tá nghe nói một mình Nhạc Phi đến, vội triệu tập bộ tướng thương nghị:
          Nhạc Phi uy chấn thiên hạ, nếu cùng ông ta đối địch thì chắc chắc chúng ta sẽ bại. Hơn nữa Dương Yêu tàn bạo, thủ hạ dưới tay ông ta có thể bị chết bất cứ lúc nào. Tôi từng suy nghĩ kĩ, quyết định tiếp nhận triều đình chiêu an, Hiện tại Nhạc Phi đã đến, có thể thấy ông ta là người đáng tin cậy, không phải hạng tiểu nhân nguy hiểm. Quy thuận ông ta chắc chắc sẽ tốt. Ta thấy nên mời ông ta vào.
          Bọn bộ hạ cũng biểu thị sự hoan nghinh, một số ít có dị nghị không dám phản đối. Hoàng Tá dẫn bộ hạ đến cửa doanh trại nghinh đón Nhạc Phi. Nhạc Phi tiến lên nắm tay Hoàng Tá, an ủi rằng:
          Ông quy thuận triều đình đáng được khen tặng. Nếu có thể lập được công, triều đình nhất định sẽ phong tước cho ông.
          Hoàng Tá giới thiệu bộ hạ cho Nhạc Phi biết, Nhạc Phi lần lượt an ủi từng người. Mọi người biểu thị sự bằng lòng phục tùng quân lệnh của Nhạc Phi. Nhạc Phi bảo rằng:
          Chúng ta là con dân Đại Tống, quân địch trước mặt, cần chung nhau đối phó với quân Kim.
          Bọn Hoàng Tá đều nói:
          Chúng tôi nguyện đới tội lập công!
          Nhạc Phi bảo:
          Ta phái các ông đến các thuỷ trại, hướng đến chúng thủ lĩnh nói rõ đại nghĩa, khuyên họ mau tiếp nhận chiêu an, nếu có tài, nhất định sẽ được phong quan tước và ban thưởng rất hậu. Còn đối phó với những ai không chịu khuyên hàng, chỉ có thể chinh phạt.
          Chẳng bao lâu, Nhạc Phi về lại quân doanh, đợi tin tức tốt từ Hoàng Tá. (còn tiếp)
 
                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 30/3/2015

Nguyên tác
NHẠC PHI
KHÁC TẬN CHỨC THỦ, NIỆM NIỆM BẤT VONG HOÀN NGÃ HÀ SƠN
岳飞
恪尽职守, 念念不忘还我河山
Trong quyển
HỔ CHI UY
虎之威
Tác giả: Hàn Tố Văn 韩素文
Bắc Kinh: Trung Quốc Trường An xuất bản xã, 2006.
Previous Post Next Post