Dịch thuật: Lưu Bang tại huyện Bái khởi binh

LƯU BANG TẠI HUYỆN BÁI KHỞI BINH

          Lưu Bang 刘邦, tự là Quý , mũi cao, mặt tướng rồng, bắp vế bên trái có 72 nốt ruồi. Con người Lưu Bang nhân ái, lòng dạ rộng rãi, thường làm điều thiện.
          Ban đầu, Lưu Bang làm Đình trưởng ở Tứ thuỷ 泗水, Lữ Công 吕公 người Thiện Phụ 单父 rất giỏi xem tướng, thấy Lưu Bang tướng mạo kì lạ liền gã con gái cho Lưu Bang.
          Về sau Đình trưởng Lưu Bang áp giải đám tù phạm đến Li sơn 骊山, nửa đường tù phạm bỏ trốn rất nhiều. Lưu Bang suy tính, nếu đợi đến được Li sơn thì tù phạm bỏ trốn nhiều hơn nữa, vì thế khi đến một ngôi đình trong đầm ở phía tây đất Phong thì dừng lại uống rượu.
          Đến tối, Lưu Bang thả hết đám tù phạm, nói với họ rằng:
Các ngươi chạy hết đi, ta cũng sẽ bỏ trốn.
          Trong đám tù phạm có mười mấy người trẻ khoẻ nguyện theo Lưu Bang.
          Lưu Bang uống xong rượu, trong đêm tối vượt qua đầm, nhìn thấy một con rắn lớn đang nằm chắn ngang đường, Lưu Bang rút kiếm chém chết. Đột nhiên nghe có tiếng khóc của một bà lão, nói rằng:
          Con của ta là con của Bạch Đế hoá thân làm rắn đang ở giữa đường. Nay con của Xích Đế đã chém chết nó rồi!
          Sau khi nói xong, bỗng không thấy bà lão nữa.
          Trong quá trình bỏ trốn, nhiều lần phát sinh những chuyện kì lạ, rất nhiều thanh niên ở huyện Bái sau khi nghe kể đều muốn quy phụ Lưu Bang.
          Trần Thắng 陈胜, Ngô Quảng 吴广 sau khi khởi nghĩa ở Trạch hương 泽乡, Huyện lệnh huyện Bái muốn chiếm cứ huyện Bái hưởng ứng Trần Thắng. Huyện duyện Tiêu Hà 萧何, chủ lại Tào Tham 曹参 nói rằng:
          Ngài là quan lại của nước Tần, hiện muốn phản Tần, như vậy mà đi ra lệnh cho con em huyện Bái, họ có thể sẽ không nghe theo. Nếu ngài trước tiên cho triệu tập một số người bỏ trốn, sau đó ép họ, họ không dám không nghe theo.
          Vì thế lệnh cho Phàn Khoái 樊哙 đi triệu Lưu Bang.
          Lúc bấy giờ thủ hạ của Lưu Bang đã có đến mấy trăm người, huyện lệnh huyện Bái hối hận, sợ bọn họ làm phản, vì thế đóng chặt cửa thành, phòng thủ  nghiêm nhặt, đồng thời muốn giết Tiêu Hà, Tào Tham. Tiêu Hà, Tào Tham sợ, vượt qua tường thành bỏ chạy, chạy đến chỗ Lưu Bang.
          Lưu Bang bắn một phong thư vào thành để phụ lão trong thành xem, trong thư trình bày rõ lợi hại được mất cho họ biết. Vì thế, phụ lão huyện Bái dẫn con em của mình đi giết viên huyện lệnh huyện Bái, đồng thời mở cửa thành nghinh đón Lưu Bang, lập lên làm Bái Công. Tiêu Hà, Tào Tham thu nạp con em huyện Bái cho Lưu Bang được đến hai ba ngàn người, lấy số nhân mã này để hưởng ứng chư hầu thiên hạ

                                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 04/3/2015

Nguyên tác Trung văn
LƯU BANG BÁI HUYỆN KHỞI BINH
刘邦沛县起兵
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất bản xã, 2007
Previous Post Next Post