Dịch thuật: Bất việt Lôi trì nhất bộ

BẤT VIỆT LÔI TRÌ NHẤT BỘ
不越雷池一步
MỘT BƯỚC CŨNG KHÔNG VƯỢT LÔI TRÌ

Giải thích: không vượt qua giới hạn hoặc phạm vi đã được quy định
Xuất xứ: Đường . Phòng Huyền Linh 房玄龄: Tấn thư – Dữu Lượng truyện 晋书 - 庾亮传.

          Thời Đông Tấn, cục diện hỗn loạn, anh của Hoàng thái hậu đương thời là Dữu Lượng 庾亮 đảm nhậm chức Trung thư lệnh, nắm giữ đại quyền hành chính của triều đình. Một số đại thần bất mãn với Dữu Lượng. Đại tướng Tô Tuấn 苏峻 dẫn quân tiến đánh quốc đô Kiến Khang 建康. Đô đốc Giang Châu 江州 Ôn Kiệu 温峤 là thân tín và là bạn thâm giao của Dữu Lượng vì lo sợ cho sự an toàn của quốc đô và Dữu Lượng nên chuẩn bị dẫn quân tiến về hướng đông cứu viện Dữu Lượng.
          Dữu Lượng phân tích hình thế trong nước, cho rằng biên giới phía tây càng quan trọng hơn, cho nên vội gởi thư cho Ôn Kiệu, nói rằng:
          Không được lơ là biên giới phía tây ông trấn giữ. Tôi lo nó hơn quận Lịch
Dương 历阳 của Tô Tuấn. Ông nhất định phải ở đó phòng thủ, chớ  qua sông Lôi đến kinh đô, vượt qua một bước cũng không được. (vô quá Lôi trì nhất bộ - 无过雷池一步)
          Chẳng bao lâu Tô Tuấn dẫn quân đánh vào kinh đô. Hoàng đế lệnh cho Dữu Lượng chính thảo phản tướng. Hai bên giao tranh bên ngoài cổng Kiến Dương 建阳 trong kinh thành. Kết quả Dữu Lượng đại bại, đành dẫn một số ít vệ binh chạy về phía tây. Sau Dữu Lượng chạy đến chỗ Ôn Kiệu, xây dựng lại binh mã, bao vây tiêu diệt quân phản loạn.

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                   Quy Nhơn 10/02/2015

Nguyên tác Trung văn
BẤT VIỆT LÔI TRÌ NHẤT BỘ
不越雷池一步
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post