Ảnh: Phật đản 2014


Tại chùa Giáo Hội tỉnh Bình Định (18g21 ngày 13/5/2014)


Tại chùa Giáo Hội tỉnh Bình Định (10g41 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Giáo Hội tỉnh Bình Định (10g37 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Long Khánh Quy Nhơn (10g32 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Hiển Nam Quy Nhơn (10g48 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Minh Tịnh Quy Nhơn (10g56 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Lộc Uyển Quy Nhơn (11g00 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Thiên Hưng, An Nhơn, Bình Định (16g03 ngày 11/5/2014)


Tại chùa Tâm Ấn Quy Nhơn (15g27 ngày 13/5/2014)

PHẬT ĐẢN 2014
(Phật lịch 2558)

Huỳnh Chương Hưng 
Quy Nhơn 13/5/2014
Previous Post Next Post