Ảnh: Mười bốn chặng Đàng Thánh Giá


Tại chặng thứ 14
10g33 ngày 20/4/2014


Tại chặng thứ 14 
10g30 ngày 20/4/2014


Tại chặng thứ 13 
10g44 ngày 20/4/2014


Tại chặng thứ 13
10g23 ngày 20/4/2014


Dấu mốc chặng thứ 14
10g28 ngày 20/4/2014


Lối dẫn lên 14 chặng
9g43 ngày 20/4/2014

MƯỜI BỒN CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
Quy Hoà, Quy Nhơn


Huỳnh Chương Hưng
Lễ Phục sinh năm 2014
(Ngày 20/4/2014)
Previous Post Next Post