Ảnh: Chùa Quang Hoa (xã Phước Quang huyện Tuy Phước)


Tượng Phật Thích Ca
10g50 ngày 13/10/2013


Tượng Quan Thế Âm
15g24 ngày 20/12/2013


Bảo tháp
10g51 ngày 13/10/2013


Chánh điện 
15g25 ngày 20/12/2013


Chánh điện
10g48 ngày 13/10/2013


Sắc tứ Quang Hoa Tự
15g27 ngày 20/12/2013


Tam quan 
10g47 ngày 13/10/2013

CHÙA QUANG HOA
(Thôn Luật Bình, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định)


CHÙA QUANG HOA
(Thôn Luật Bình, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) 
          Chùa Quang Hoa thuộc hệ phái Bắc tông, nguyên toạ lạc tại ấp Luật Bình, thôn Hoàng Oanh đông, thuộc Thời Tú, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Ninh, trấn Bình Định, trạm Bình Điền, nay là thôn Luật Bình, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Chùa hiện còn lưu giữ một số tư liệu Hán Nôm quý giá, trong đó có một số tư liệu có liên quan đến tên gọi của chùa như sau:
          - Một tư liệu được viết vào 24 tháng Giêng năm Chính Hoà 正和 thứ 19 (năm 1708) có ghi tên chùa là Sắc tứ Quang Minh Tự:
Do Quang Minh tự cổ tích danh lam, tiền niên hữu từ thượng lệnh trạch nhật trùng tu. Chí Bính Tí niên hữu thượng lệnh ban đề Sắc tứ Quang Minh Tự
由光明寺古迹名藍前年有詞上令擇日重修. 至丙子年有上令頒題勅賜光明寺.
(Chùa Quang Minh là một danh lam cổ tích, năm trước có lệnh trên ban xuống bảo chọn ngày trùng tu. Đến năm Bính Tí (1696) lệnh trên ban cho là Sắc tứ Quang Minh Tự)
          - Một tư liệu là tờ Bẩm của sư Bích Phong 碧峰 viết vào năm Vĩnh Khánh 永慶 thứ 5 (năm 1733), chùa được trùng tu và đổi tên là: Sắc tứ Hoa Phong Tự:
Kim mông ân chuẩn cải thử tự vi Sắc tứ Hoa Phong Tự
今蒙恩準篕改此寺為敕賜華封寺
(Nay đội ơn phê chuẩn đổi tên chùa này thành tên Sắc tứ Hoa Phong Tự)
          - Một tư liệu ghi danh sách ba mươi vị tăng chúng xin miễn nhập bạ viết vào tháng 11 năm Vĩnh Hựu 永佑 thứ 7 (năm 1741) ghi tên chùa là Sắc tứ Hoa Phong Quan Tự:
Sắc tứ Hoa Phong Quan Tự tăng chúng đơn kê
勅賜華封官寺僧眾單計
(Đơn của tăng chúng của Sắc tứ Hoa Phong Quan Tự …)
          Sau năm Vĩnh Hựu thứ 7, tên của chùa được đổi là:
Sắc tứ Quang Hoa Hộ Quốc Trường An Tự
勅賜光華護國長安寺
Vì trong một tư liệu được viết vào năm Cảnh Hưng 景興 thứ 5 (năm 1744) và một tư liệu được viết vào năm Cảnh Hưng 景興 thứ 14 (năm 1754) đều có ghi:
Tiền triều đức Minh Vương Sắc tứ Quang Minh Tự. Tiên Hoàng đức Ninh Vương Sắc tứ Hoa Phong Thiền Tự. Đương kim Hoàng thượng Sắc tứ Quang Hoa Hộ Quốc Trường An tự.
前朝德明王勅賜光明寺. 先皇寧王勅賜華封禪寺. 當今皇上勅賜光華護國長安寺.
(Triều trước đức Minh Vương sắc tứ là Quang Minh Tự. Tiên Hoàng đức Ninh Vương sắc tứ là Hoa Phong Thiền Tự. Đương kim Hoàng thượng sắc tứ là Quang Hoa Hộ Quốc Trường An Tự).
Minh Vương tức chúa Nguyễn Phúc Chu ở ngôi từ năm 1691 đến 1725
Ninh Vương tức chúa Nguyễn Phúc Chú ở ngôi từ năm 1725 đến 1738
Chúa Nguyễn Phúc Khoát ở ngôi từ năm 1738 đến năm 1765. Chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng Vương, năm Giáp Tí (1744) đúc ấn Quốc Vương, nhưng trong các văn bản vẫn dùng niên hiệu vua Lê. Cảnh Hưng là niên hiệu của  Lê Hiển Tông ở ngôi từ năm 1740 đến năm 1786.
- Một tư liệu khác bị mất niên đại có ghi là:
Sắc tứ Quang Hoa Hộ Quốc Trường An Quan Tự
勅賜光華護國長安官寺.
Như vậy năm tạo lập chùa phải là trước năm 1696, từ năm 1696 chùa có tên là Sắc tứ Quang Minh Tự, đến năm 1733 chùa đổi tên là Sắc tứ Hoa Phong Tự, năm 1741 có tên là Sắc tứ Hoa Phong Quan Tự. Còn tên gọi Sắc tứ Quang Hoa Hộ Quốc Trường An Tự phải có trước năm 1744 hoặc là năm 1744 tức năm Cảnh Hưng thứ 5.
Hiện nay chùa có tên Sắc tứ Quang Hoa tự, mọi người thường gọi là chùa Quang Hoa.
Theo quyển Danh mục Tu viện – Tịnh xá – Tịnh thất niệm Phật đường tỉnh Bình Định của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định in năm 2007, chùa Quang Hoa  được tạo lập vào năm 1696, năm trùng tu là 1962.

           Quỳnh Cư – Đỗ Đức Hùng: Các triều đại Việt Nam, NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2001/
                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 22/12/2013

Previous Post Next Post